Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Sluiting van het contract
 3. Recht op annulering
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Voorwaarden voor verzending en levering
 6. Verlenen van gebruiksrechten voor digitale inhoud
 7. Voorbehoud van eigendomsrechten
 8. Garantie
 9. Speciale voorwaarden voor reparatiediensten
 10. Speciale voorwaarden voor montage/installatiediensten
 11. Inwisseling van campagnebonnen
 12. Toepasselijk recht
 13. Plaats van jurisdictie
 14. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") van het bedrijf aerobis fitness GmbH (hierna te noemen "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een consument of een handelaar (hierna te noemen "Klant") en de Verkoper met betrekking tot alle goederen en/of diensten die in de online shop van de Verkoper worden gepresenteerd. Het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij andere voorwaarden zijn bedongen.

1.2 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op de levering van digitale inhoud, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Digitale inhoud in de zin van deze AV zijn gegevens die in digitale vorm worden gecreëerd en geleverd.

1.3 Op overeenkomsten betreffende de levering van vouchers zijn deze AV van overeenkomstige toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.4 Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit met een doel dat noch aan een hoofdzakelijk commerciële, noch aan een zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven.

1.5 Een handelaar in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.6 Het onderwerp van de overeenkomst kan - afhankelijk van de inhoudsbeschrijving van de Verkoper - zowel de eenmalige levering van digitale inhoud als de regelmatige levering van digitale inhoud zijn (hierna "abonnementsovereenkomst"). In het geval van de abonnementsovereenkomst verbindt de Verkoper zich ertoe de Klant de contractueel verschuldigde digitale inhoud voor de duur van de overeengekomen contractduur op de contractueel overeengekomen tijdstippen te leveren.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen slechts voor het doen van een bindend aanbod door de Klant.

2.2 De Klant kan het aanbod doen via het online bestelformulier dat geïntegreerd is in de online shop van de Verkoper. Daarbij dient de Klant, nadat hij de geselecteerde goederen en/of diensten in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst en het bestelproces heeft doorlopen, en door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgerond, een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen en/of diensten die zich in het winkelmandje bevinden. De Klant kan zijn aanbod ook per e-mail of per online contactformulier aan de Verkoper doen.

2.3 De Verkoper kan het aanbod van de Klant binnen vijf dagen aanvaarden
- door overdracht van een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in schriftelijke vorm (fax of e-mail); voor zover de ontvangst van de orderbevestiging door de Klant bepalend is, of
- door levering van bestelde goederen aan de Opdrachtgever; voor zover ontvangst van goederen door de Opdrachtgever bepalend is, of
- door de Klant te verzoeken te betalen nadat hij zijn bestelling heeft geplaatst.

Indien meerdere van de bovengenoemde alternatieven van toepassing zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat één van de bovengenoemde alternatieven zich het eerst voordoet. Indien de Verkoper het aanbod van de Klant niet binnen de genoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de Klant niet langer aan zijn intentieverklaring is gebonden.

2.4 Als een door PayPal aangeboden betalingsmethode wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna te noemen "PayPal"), met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op. https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/gebruiksovereenkomst-vollocale.x=en_DE of, als de Klant geen PayPal-rekening heeft, met inachtneming van de Voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacywax-vol. Indien de Klant betaalt door middel van een door PayPal aangeboden betalingsmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de Verkoper hierbij de aanvaarding van het aanbod van de Klant op het moment dat de Klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.5 Indien de Klant kiest voor de betaalmethode "Amazon Payments", worden de betalingen verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna "Amazon" genoemd).

Als de Klant "Amazon Payments" kiest als betalingsmethode tijdens het online bestelproces, geeft hij tegelijkertijd een betalingsopdracht aan Amazon wanneer hij de betalingstransactie initieert door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dit geval verklaart de Verkoper het aanbod van de Klant te aanvaarden op het moment dat de Klant de betalingstransactie initieert door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6 Bij het indienen van een offerte via het online bestelformulier van de Verkoper wordt de tekst van het contract door de Verkoper opgeslagen nadat het contract is gesloten en na verzending van de bestelling in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de Klant doorgegeven. De Verkoper maakt de tekst van het contract verder niet toegankelijk.

2.7 Alvorens een bindende bestelling te plaatsen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant invoerfouten herkennen door aandachtig de op het scherm weergegeven informatie te lezen. De vergrotingsfunctie van de browser om de weergave op het scherm te vergroten kan een effectieve methode zijn om invoerfouten beter te herkennen.
De Klant kan tijdens het elektronische bestelproces alle ingevoerde gegevens corrigeren via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfunctie, totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.8 Voor het sluiten van het contract staat uitsluitend de Engelse taal ter beschikking.

2.9 Orderverwerking en contact vindt meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant ervoor te zorgen dat het e-mailadres dat hij opgeeft voor de orderverwerking juist is, zodat door de Verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder is het de verantwoordelijkheid van de Klant om, indien SPAM-filters worden gebruikt, ervoor te zorgen dat alle e-mails die door de Verkoper of door derden in opdracht van de Verkoper met de orderverwerking worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3) Recht op annulering

3.1 Consumenten hebben het recht om te annuleren.

3.2 Gedetailleerde informatie over het recht op annulering wordt verstrekt in de instructie van de verkoper over annulering.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting. Leveringskosten worden, indien van toepassing, apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Betaling kan geschieden via een van de methoden vermeld in de online shop van de Verkoper.

4.3 Indien een via de betaaldienst "mollie" aangeboden betaalmethode wordt geselecteerd, wordt de betalingstransactie verwerkt via de betaaldienstverlener Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (hierna "mollie" genoemd). De afzonderlijke betaalmethoden die via mollie worden aangeboden, worden aan de Klant meegedeeld in de online shop van de Verkoper. Voor de verwerking van betalingen kan mollie gebruik maken van andere betaaldiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de Klant zo nodig apart wordt geïnformeerd. Verdere informatie over "mollie" is beschikbaar op het internet onder https://www.mollie.com/en/privacy

4.4 Als de betalingsmethode "onmiddellijke overschrijving" wordt gekozen, vindt de betalingsverwerking plaats via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12,80339 München (hierna "SOFORT" genoemd). Als hij het factuurbedrag via "onmiddellijke overschrijving" wil kunnen betalen, moet de Klant een online bankrekening hebben die geactiveerd is voor deelname aan "onmiddellijke overschrijving". Verder moet hij tijdens het betalingsproces over de juiste inloggegevens beschikken en de betalingsopdracht aan SOFORT bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd en de bankrekening van de Klant wordt dienovereenkomstig gedebiteerd. Verdere informatie over de betalingsmethode "onmiddellijke overschrijving" kan door de Klant worden opgevraagd bij https://www.klarna.com/sofort/.

4.5 Als een via de betalingsdienst "Klarna" aangeboden betalingsmethode wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via Klarna Bank AB (https://www.klarna.com/internationaal/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Verdere informatie en de voorwaarden van Klarna zijn te vinden in de betalingsinformatie van de Verkoper, die op het volgende internetadres kan worden ingezien:

https://aerobis.com/over ons/betalingsopties/

5) Verzend- en leveringsvoorwaarden

5.1 Indien de Verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, geschiedt de levering binnen het door de Verkoper opgegeven leveringsgebied aan het door de Klant opgegeven leveradres, tenzij anders is overeengekomen. Bij de verwerking van de transactie is het in de orderverwerking van de Verkoper opgegeven leveringsadres bepalend.

5.2 Indien het toegewezen transportbedrijf de goederen naar de Verkoper terugstuurt, omdat levering aan de Klant niet mogelijk was, draagt de Klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet, als de Klant zijn recht op annulering daadwerkelijk uitoefent, als de levering niet kan plaatsvinden door omstandigheden buiten de wil van de Klant of als hij tijdelijk verhinderd is om de aangeboden dienst te ontvangen, tenzij de Verkoper de Klant hierover een redelijke tijd van tevoren heeft ingelicht.

5.3 Indien goederen per vrachtvervoerder worden geleverd, worden de goederen franco huis geleverd, dat wil zeggen op de openbare stoepranden die het dichtst bij het afleveradres liggen, tenzij anders bepaald in de verzendinformatie die in de online shop van de Verkoper is weergegeven of tenzij anders is overeengekomen.

5.4 Indien de Klant de goederen zelf afhaalt, informeert de Verkoper de Klant per e-mail dat de goederen voor afhaling beschikbaar zijn. Na ontvangst van de e-mail kan de Klant de goederen in overleg met de Verkoper afhalen in de vestiging van de Verkoper. In dit geval worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

5.5 De Verkoper behoudt zich het recht voor zich terug te trekken uit de overeenkomst in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelflevering. Dit geldt alleen als de Verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en als hij een concrete dekkingstransactie met de leverancier heeft gesloten. De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van niet of gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen zal hij de Klant informeren en hem onmiddellijk tegenprestatie verlenen.

6) Verlenen van gebruiksrechten voor digitale inhoud

6.1 Tenzij anders bepaald in de beschrijving van de inhoud weergegeven in de online shop van de verkoper, verleent de verkoper de klant het niet-exclusieve recht, onbeperkt wat betreft plaats en tijd, om de geleverde inhoud te gebruiken voor privé- en professionele doeleinden.

6.2 De overdracht van inhoud aan derden of de productie van kopieën aan derden op een manier die niet onder de AV valt, is verboden, tenzij de Verkoper toestemming heeft gegeven voor de overdracht van de contractuele licentie aan derden.

6.3 De verlening van rechten wordt pas van kracht wanneer de Klant de contractueel verschuldigde vergoeding volledig heeft betaald. De Verkoper kan ook vóór deze datum voorlopige toestemming verlenen voor het gebruik van de contractuele inhoud. Een dergelijke voorlopige toestemming vormt geen overdracht van rechten.

7) Voorbehoud van eigendomsrechten

Indien de Verkoper vooruit levert, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor, totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

8) Garantie

8.1 Tenzij anders bepaald, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken. In afwijking daarvan geldt voor overeenkomsten tot levering van goederen het volgende:

8.2 Indien de Klant optreedt als handelaar

 • kan de Verkoper het type latere uitvoering kiezen,
 • voor nieuwe goederen bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen,
 • voor gebruikte goederen zijn de rechten en vorderingen wegens gebreken uitgesloten,
 • de verjaringstermijn begint niet opnieuw wanneer een vervangende levering binnen de aansprakelijkheid voor gebreken plaatsvindt.

8.3 Als de Klant als consument optreedt, geldt voor overeenkomsten voor de levering van gebruikte goederen het volgende, behoudens de beperking van de volgende clausule: De verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken bedraagt één jaar vanaf de levering van de goederen indien dit uitdrukkelijk en afzonderlijk contractueel tussen de partijen werd overeengekomen en het de Klant specifiek werd geïnformeerd over de verkorting van de verjaringstermijn alvorens zijn contractuele verklaring in te dienen.

8.4 De bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid en verkorting van de verjaringstermijn gelden niet

 • op vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van kosten van de Klant,
 • indien de Verkoper het gebrek bedrieglijk heeft verzwegen,
 • voor goederen die overeenkomstig hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en die de gebreken ervan hebben veroorzaakt,
 • voor elke bestaande verplichting van de Verkoper om updates voor digitale producten te leveren met betrekking tot overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.

8.5 Bovendien blijven voor handelaren de wettelijke verjaringstermijnen van een eventueel bestaand wettelijk verhaalsrecht onverlet.

8.6 Indien de Klant een ondernemer is volgens § 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) heeft hij de commerciële plicht om de goederen te onderzoeken en de Verkoper op de hoogte te stellen van gebreken volgens § 377 HGB. Indien de Klant de daarin genoemde mededelingsplichten verzuimt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

8.7 Indien de Klant optreedt als consument, dient de expediteur onmiddellijk in kennis te worden gesteld van duidelijke transportschade en dient de Verkoper hiervan op de hoogte te worden gesteld. Indien de Klant hieraan niet voldoet, laat dit zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken onverlet.

9) Bijzondere voorwaarden voor reparatiediensten

Als de Verkoper verantwoordelijk is voor de reparatie van een zaak van de Klant onder de voorwaarden van het contract, geldt het volgende:

9.1 Reparatiediensten worden verricht in de vestiging van de Verkoper.

9.2 De Verkoper verleent zijn diensten naar eigen keuze, hetzij zelf, hetzij door gekwalificeerd personeel dat door hem is geselecteerd. De Verkoper kan ook gebruik maken van de diensten van derden (onderaannemers) die namens hem optreden. Tenzij anders vermeld in de dienstbeschrijving van de Verkoper, heeft de Klant niet het recht om een specifieke persoon te selecteren om de gewenste dienst uit te voeren.

9.3 De Klant moet de Verkoper alle informatie verstrekken die nodig is voor het herstel van de zaak, tenzij de aanschaf ervan volgens de inhoud van het contract wel tot de taken van de Verkoper behoort. In het bijzonder moet de Klant de Verkoper een uitvoerige beschrijving van het gebrek geven en hem op de hoogte stellen van alle omstandigheden die de oorzaak kunnen zijn van het geconstateerde gebrek.

9.4 Tenzij anders overeengekomen dient de Klant de te repareren zaak voor eigen rekening en risico naar de vestigingsplaats van de Verkoper te zenden. De Verkoper raadt de Klant aan hiervoor een transportverzekering af te sluiten. Bovendien raadt de Verkoper de Klant aan de goederen in een geschikte transportverpakking te verzenden om het risico van transportschade te beperken en de inhoud van de verpakking te verbergen. De Verkoper zal de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen van duidelijke transportschade, zodat de Klant zijn eventuele rechten tegenover de vervoerder kan doen gelden.

9.5 De terugzending van de goederen gebeurt op kosten van de Klant. Het risico van accidenteel verlies en accidentele verslechtering van de zaak gaat over op de Klant wanneer de zaak op de vestigingsplaats van de Verkoper aan een geschikte transportpersoon wordt overhandigd. Op verzoek van de Klant sluit de Verkoper een transportverzekering af voor de goederen.

9.6 De Klant kan de te repareren zaak ook bij de Verkoper overdragen en weer bij de Verkoper ophalen als dit voortvloeit uit de dienstbeschrijving van de Verkoper of als partijen hierover een overeenkomstige afspraak hebben gemaakt. In dit geval zijn de bovenstaande bepalingen betreffende het dragen van kosten en risico's van overeenkomstige toepassing bij het verzenden en terugbrengen van de goederen.

9.7 Voornoemde regelingen beperken de wettelijke rechten van de Klant bij aankoop van goederen van de Verkoper niet.

9.8 De verkoper is aansprakelijk voor gebreken in de geleverde reparatieservice overeenkomstig de bepalingen betreffende de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

10) Speciale voorwaarden voor montage/installatiediensten

Indien de Verkoper volgens de inhoud van het contract naast de levering van de goederen ook de montage of installatie van de goederen bij de Klant en alle passende voorbereidende maatregelen (bijv. opmeten) verschuldigd is, geldt het volgende:

10.1 De Verkoper voert zijn diensten naar eigen keuze uit, hetzij zelf, hetzij door gekwalificeerd personeel dat door hem is geselecteerd. De Verkoper kan ook gebruik maken van de diensten van derden (onderaannemers) die namens de Verkoper optreden. Tenzij anders vermeld in de beschrijving van de diensten van de Verkoper, heeft de Klant geen recht op de selectie van een specifieke persoon om de gewenste dienst uit te voeren.

10.2 De Klant zal de Verkoper de volledige en waarheidsgetrouwe informatie verstrekken die nodig is voor het verlenen van de verschuldigde dienst, voor zover het verkrijgen van deze informatie niet onder de verplichtingen van de Verkoper uit hoofde van het contract valt.

10.3 De Verkoper neemt na het sluiten van de overeenkomst contact op met de Klant om met de Klant een datum af te spreken voor de verschuldigde prestatie. De Klant zorgt ervoor dat de Verkoper of het door de Verkoper aangewezen personeel op het overeengekomen tijdstip toegang heeft tot de faciliteiten van de Klant .

10.4 Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen gaat pas over op de Klant nadat de montagewerkzaamheden zijn voltooid en de goederen aan de Klant zijn overgedragen.

11) Inwisseling van campagnebonnen

11.1 Vouchers die door de Verkoper gratis worden uitgegeven, voor een bepaalde geldigheidsduur in het kader van promotionele activiteiten en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna "actievouchers" genoemd), kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de Verkoper en alleen binnen de aangegeven periode.

11.2 Afzonderlijke producten kunnen worden uitgesloten van de voucheractie, indien een dergelijke beperking voortvloeit uit de voorwaarden van de campagnevoucher.

11.3 Actiebonnen kunnen alleen door consumenten worden ingewisseld.

11.4 Per bestelling kan slechts één actiebon worden ingewisseld.

11.5 De waarde van de goederen moet ten minste voldoen aan het bedrag van de actiebon. De Verkoper zal resterende tegoeden niet terugbetalen.

11.6 Als de waarde van de actiebon niet voldoende is voor de bestelling, kan de Klant een van de overige door de Verkoper aangeboden betaalmethoden kiezen om het verschil te betalen.

11.7 Het tegoed van de actiebon wordt niet ingewisseld in geld en er is geen rente over verschuldigd.

11.8 De actiebon wordt niet ingewisseld, indien de Klant, in het kader van zijn wettelijk recht op annulering, goederen retourneert die geheel of gedeeltelijk met een actiebon zijn betaald.

11.9 Campagnebonnen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de op de bon vermelde persoon. Overdracht van de campagnevoucher aan een derde is niet toegestaan. De Verkoper is gerechtigd maar niet verplicht om de gerechtigdheid van de betreffende voucherhouder te controleren.

12) Toepasselijk recht

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing onder uitsluiting van het recht dat de internationale koop van roerende goederen regelt. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land, waarin de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

12.2 Met betrekking tot het wettelijk herroepingsrecht is deze rechtskeuze niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woonplaats en leveringsadres zich op het moment van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.

13) Plaats van jurisdictie

Indien de Klant een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijke boedel is met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de vestigingsplaats van de Verkoper de enige bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen die uit dit contract voortvloeien. Indien de klant buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland is gevestigd, is de vestigingsplaats van de verkoper de enige bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen die uit dit contract voortvloeien, op voorwaarde dat het contract of de vorderingen uit het contract kunnen worden toegewezen aan de professionele of commerciële activiteiten van de klant. In elk geval heeft de Verkoper echter het recht om voor de bovengenoemde gevallen de rechtbank van de vestigingsplaats van de Klant in te schakelen.

14) Alternatieve geschillenbeslechting

14.1 De EU-Commissie biedt op haar website de volgende link naar het ODR-platform: https://ec.europa.eu/consumenten/odr.

Dit platform is een toegangspunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online verkoop- en dienstenovereenkomsten tussen consumenten en ondernemers.

14.2 De Verkoper is niet verplicht of bereid een geschillenprocedure voor een entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting bij te wonen.