Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Afsluiting van het contract
 3. Recht op annulering
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Verzend- en leveringsvoorwaarden
 6. Gebruiksrechten verlenen voor digitale inhoud
 7. Voorbehoud van eigendomsrechten
 8. Garantie
 9. Speciale voorwaarden voor reparatiediensten
 10. Speciale voorwaarden voor montage-/installatiediensten
 11. Inwisselen van campagnevouchers
 12. Toepasselijk recht
 13. Plaats van jurisdictie
 14. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") van het bedrijf aerobis fitness GmbH (hierna te noemen "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen een consument of een handelaar (hierna te noemen "Klant") en de Verkoper met betrekking tot alle goederen en/of diensten die worden gepresenteerd op de online shop van de Verkoper. Het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij andere voorwaarden zijn bedongen.

1.2 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op de levering van digitale inhoud, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Digitale inhoud in de zin van deze AV zijn gegevens die in digitale vorm worden gecreëerd en geleverd.

1.3 Op overeenkomsten betreffende de levering van waardebonnen zijn deze AV van overeenkomstige toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.4 Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit met een doel dat noch aan een hoofdzakelijk commerciële, noch aan een zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven.

1.5 Een handelaar in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.6 Het onderwerp van de overeenkomst kan - afhankelijk van de inhoudsbeschrijving van de Verkoper - zowel de eenmalige levering van digitale inhoud als de regelmatige levering van digitale inhoud (hierna "abonnementsovereenkomst") zijn. In het geval van het abonnementscontract verbindt de Verkoper zich ertoe om de Klant de contractueel verschuldigde digitale inhoud te leveren voor de duur van de overeengekomen contractduur met de contractueel overeengekomen tijdsintervallen.

2) Afsluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen slechts voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de Klant.

2.2 De Klant kan het aanbod doen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online shop van de Verkoper. Door dit te doen, na de geselecteerde goederen en/of diensten in het virtuele winkelmandje te hebben geplaatst en het bestelproces te hebben doorlopen, en door te klikken op de knop die het bestelproces afsluit, dient de Klant een wettelijk bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen en/of diensten die zich in het winkelmandje bevinden. De Klant kan zijn aanbod ook per e-mail of per online contactformulier aan de Verkoper doen.

2.3 De Verkoper kan het aanbod van de Klant binnen vijf dagen aanvaarden
- door verzending van een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in schriftelijke vorm (fax of e-mail); voor zover de ontvangst van de orderbevestiging door de Klant doorslaggevend is, of
- door het afleveren van bestelde goederen bij de Klant; voor zover ontvangst van goederen door de Klant bepalend is, of
- door de Klant te verzoeken te betalen nadat hij zijn bestelling heeft geplaatst.

Indien meerdere van de hiervoor genoemde alternatieven van toepassing zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat één van de hiervoor genoemde alternatieven zich het eerst voordoet. Indien de Verkoper het aanbod van de Klant niet binnen de genoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de Klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Als een door PayPal aangeboden betalingsmethode wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna te noemen "PayPal"), met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op. https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/gebruiksovereenkomst-vollocale.x=en_DE of, als de Klant geen PayPal-rekening heeft, met inachtneming van de Voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacywax-vol. Als de Klant betaalt door middel van een door PayPal aangeboden betaalmethode die kan worden geselecteerd in het online bestelproces, verklaart de Verkoper hierbij dat hij het aanbod van de Klant aanvaardt op het moment dat de Klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.5 Als de Klant kiest voor de betaalmethode "Amazon Payments", worden de betalingen verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna "Amazon" genoemd).

Als de Klant "Amazon Payments" kiest als betalingsmethode tijdens het online bestelproces, geeft hij tegelijkertijd een betalingsopdracht aan Amazon wanneer hij de betalingstransactie initieert door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dit geval verklaart de Verkoper het aanbod van de Klant te accepteren op het moment dat de Klant de betalingstransactie initieert door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6 Bij het indienen van een offerte via het online bestelformulier van de Verkoper wordt de tekst van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen nadat de overeenkomst is gesloten en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de Klant verzonden nadat de bestelling is verzonden. De Verkoper maakt de tekst van het contract verder niet toegankelijk.

2.7 Voorafgaand aan het plaatsen van een bindende bestelling via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant invoerfouten herkennen door aandachtig de informatie te lezen die op het scherm wordt weergegeven. De vergrotingsfunctie van de browser om de weergave op het scherm te vergroten kan een effectieve methode zijn om invoerfouten beter te herkennen.
De Klant kan alle ingevoerde gegevens corrigeren via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfunctie tijdens het elektronische bestelproces, totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.8 Voor het sluiten van de overeenkomst is uitsluitend de Engelse taal beschikbaar.

2.9 Orderverwerking en contact vindt gewoonlijk plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat het e-mailadres dat hij opgeeft voor de orderverwerking correct is, zodat e-mails die door de Verkoper worden verzonden op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder is het de verantwoordelijkheid van de Klant, als SPAM-filters worden gebruikt, om ervoor te zorgen dat alle e-mails die door de Verkoper of door derden in opdracht van de Verkoper met de orderverwerking worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3) Recht op annulering

3.1 Consumenten hebben het recht om te annuleren.

3.2 Gedetailleerde informatie over het recht op annulering is te vinden in de instructies van de Verkoper over annulering.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting. Leveringskosten worden, indien van toepassing, apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Betaling kan geschieden via een van de methoden vermeld in de online shop van de Verkoper.

4.3 Indien een via de betaaldienst "mollie" aangeboden betaalmethode wordt geselecteerd, wordt de betalingstransactie verwerkt via de betaaldienstverlener Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (hierna "mollie" genoemd). De afzonderlijke betaalmethoden die via mollie worden aangeboden, worden aan de Klant meegedeeld in de online shop van de Verkoper. Voor de verwerking van betalingen kan mollie gebruik maken van andere betaaldiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de Klant zo nodig apart wordt geïnformeerd. Verdere informatie over "mollie" is beschikbaar op het internet onder https://www.mollie.com/en/privacy

4.4 Als de betalingsmethode "onmiddellijke overschrijving" wordt gekozen, vindt de betalingsverwerking plaats via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12,80339 München (hierna "SOFORT" genoemd). Als hij het factuurbedrag via "onmiddellijke overschrijving" wil kunnen betalen, moet de Klant een online bankrekening hebben die geactiveerd is voor deelname aan "onmiddellijke overschrijving". Verder moet hij tijdens het betalingsproces over de juiste inloggegevens beschikken en de betalingsopdracht aan SOFORT bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd en de bankrekening van de Klant wordt dienovereenkomstig gedebiteerd. Verdere informatie over de betalingsmethode "onmiddellijke overschrijving" kan door de Klant worden opgevraagd bij https://www.klarna.com/sofort/.

4.5 Als een via de betalingsdienst "Klarna" aangeboden betalingsmethode wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via Klarna Bank AB (https://www.klarna.com/internationaal/Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Meer informatie en de algemene voorwaarden van Klarna vind je hier:

https://aerobis.com/over ons/betalingsopties/

5) Verzend- en leveringsvoorwaarden

5.1 Indien de Verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, geschiedt de levering binnen het door de Verkoper opgegeven leveringsgebied aan het door de Klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het in de orderverwerking van de Verkoper opgegeven afleveradres bepalend.

5.2 Indien het toegewezen transportbedrijf de goederen terugstuurt naar de Verkoper omdat levering aan de Klant niet mogelijk was, draagt de Klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet als de Klant zijn recht op annulering daadwerkelijk uitoefent, als de levering niet kan plaatsvinden door omstandigheden buiten de macht van de Klant of als hij tijdelijk is verhinderd om de aangeboden dienst te ontvangen, tenzij de Verkoper de Klant een redelijke tijd van tevoren over de dienst heeft geïnformeerd.

5.3 Indien goederen per vrachtvervoerder worden geleverd, worden de goederen franco huis afgeleverd, dat wil zeggen op de openbare stoepranden die het dichtst bij het afleveradres liggen, tenzij anders bepaald in de verzendinformatie op de online shop van de Verkoper of tenzij anders overeengekomen.

5.4 Indien de Klant de goederen zelf afhaalt, informeert de Verkoper de Klant per e-mail dat de goederen beschikbaar zijn voor afhaling. Na ontvangst van de e-mail kan de Klant de goederen in overleg met de Verkoper ophalen bij de Verkoper. In dit geval worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

5.5 De Verkoper behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit de overeenkomst in geval van onjuiste of ondeugdelijke eigen levering. Dit geldt alleen als de Verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en als hij een concrete afdekkingstransactie heeft afgesloten met de leverancier. De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van niet-beschikbaarheid of gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen zal hij de Klant informeren en hem onmiddellijk tegenprestatie verlenen.

6) Gebruiksrechten verlenen voor digitale inhoud

6.1 Tenzij anders bepaald in de beschrijving van de inhoud weergegeven in de online shop van de Verkoper, verleent de Verkoper de klant het niet-exclusieve recht, onbeperkt met betrekking tot plaats en tijd, om de geleverde inhoud te gebruiken voor privé- en professionele doeleinden.

6.2 Het doorgeven van inhoud aan derden of het maken van kopieën aan derden op een manier die niet onder de AV valt, is verboden, tenzij de Verkoper toestemming heeft gegeven voor de overdracht van de contractuele licentie aan derden.

6.3 De verlening van rechten wordt pas van kracht wanneer de Klant de contractueel verschuldigde vergoeding volledig heeft betaald. De Verkoper kan ook vóór deze datum voorlopige toestemming geven voor het gebruik van de contractuele inhoud. Een dergelijke voorlopige toestemming vormt geen overdracht van rechten.

7) Voorbehoud van eigendomsrechten

Als de Verkoper vooruit levert, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor, totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

8) Garantie

8.1 Voor zover niet anders is bepaald, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken. In afwijking daarvan geldt voor overeenkomsten tot levering van zaken het volgende:

8.2 Als de Klant optreedt als handelaar

 • kan de Verkoper het type nakoming achteraf kiezen,
 • voor nieuwe goederen bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen,
 • voor gebruikte goederen zijn de rechten en claims voor defecten uitgesloten,
 • de verjaringstermijn begint niet opnieuw te lopen als er een vervangende levering wordt gedaan binnen het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken.

8.3 Als de Klant optreedt als consument, geldt het volgende voor overeenkomsten voor de levering van gebruikte goederen, behoudens de beperking van de volgende clausule: De verjaringstermijn voor claims voor gebreken is een jaar vanaf de levering van de goederen als dit uitdrukkelijk en afzonderlijk contractueel is overeengekomen tussen de partijen en het de Klant specifiek is geïnformeerd over de verkorting van de verjaringstermijn voordat hij zijn contractuele verklaring heeft ingediend.

8.4 De hierboven genoemde beperkingen van aansprakelijkheid en verkorting van de verjaringstermijn gelden niet

 • op schadeclaims en onkostenvergoedingen van de Klant,
 • als de Verkoper het gebrek op frauduleuze wijze verborgen heeft gehouden,
 • voor goederen die in overeenstemming met hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en die de gebreken ervan hebben veroorzaakt,
 • voor elke bestaande verplichting van de Verkoper om updates voor digitale producten te leveren met betrekking tot overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.

8.5 Bovendien blijven voor handelaren de wettelijke verjaringstermijnen van een eventueel bestaand wettelijk verhaalsrecht onaangetast.

8.6 Indien de Klant een zakenman is in de zin van § 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) heeft hij de commerciële plicht om de goederen te onderzoeken en de Verkoper op de hoogte te stellen van gebreken in de zin van § 377 HGB. Indien de Klant de daarin vermelde meldingsplichten niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

8.7 Indien de Klant optreedt als consument, dient de expediteur onmiddellijk in kennis te worden gesteld van duidelijke transportschade en dient de Verkoper hiervan op de hoogte te worden gesteld. Als de Klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken voor gebreken.

9) Speciale voorwaarden voor reparatiediensten

Als de Verkoper verantwoordelijk is voor de reparatie van een artikel van de Klant onder de voorwaarden van het contract, is het volgende van toepassing:

9.1 Reparatiediensten worden verleend in de vestiging van de Verkoper.

9.2 De Verkoper verleent zijn diensten naar eigen keuze zelf of door gekwalificeerd personeel dat door hem is geselecteerd. De Verkoper kan ook gebruik maken van de diensten van derden (onderaannemers) die namens hem optreden. Tenzij anders vermeld in de dienstbeschrijving van de Verkoper, heeft de Klant niet het recht om een specifieke persoon te selecteren om de gewenste dienst uit te voeren.

9.3 De Klant moet de Verkoper alle informatie verstrekken die nodig is voor de reparatie van de zaak, tenzij de aanschaf ervan volgens de inhoud van het contract tot de taken van de Verkoper behoort. In het bijzonder moet de Klant de Verkoper een uitgebreide beschrijving van het gebrek geven en hem op de hoogte stellen van alle omstandigheden die de oorzaak kunnen zijn van het geconstateerde gebrek.

9.4 Tenzij anders overeengekomen, dient de Klant de te repareren zaak voor eigen rekening en risico naar de vestigingsplaats van de Verkoper te zenden. De Verkoper raadt de Klant aan hiervoor een transportverzekering af te sluiten. Bovendien raadt de Verkoper de Klant aan om de goederen in een geschikte transportverpakking te versturen om het risico op transportschade te verminderen en de inhoud van de verpakking te verbergen. De Verkoper zal de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen van duidelijke transportschade, zodat de Klant zijn eventuele rechten kan doen gelden tegenover de transporteur.

9.5 De terugzending van de goederen gebeurt op kosten van de Klant. Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het goed gaat over op de Klant wanneer het goed wordt overhandigd aan een geschikte transportpersoon in de vestiging van de Verkoper. Op verzoek van de Klant sluit de Verkoper een transportverzekering af voor de goederen.

9.6 De Klant kan de te repareren zaak ook overbrengen naar de vestiging van de Verkoper en weer ophalen bij de Verkoper als dit voortvloeit uit de servicebeschrijving van de Verkoper of als partijen hierover een overeenkomst hebben gesloten. In dit geval zijn de bovenstaande bepalingen met betrekking tot het dragen van kosten en risico's van overeenkomstige toepassing bij het verzenden en terugbrengen van de goederen.

9.7 De bovengenoemde regelingen beperken niet de wettelijke rechten van de Klant in geval van aankoop van goederen van de Verkoper.

9.8 De Verkoper is aansprakelijk voor gebreken in de geleverde reparatieservice in overeenstemming met de bepalingen betreffende wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

10) Speciale voorwaarden voor montage/installatiediensten

Als de Verkoper volgens de inhoud van het contract naast de levering van de goederen ook de montage of installatie van de goederen bij de Klant en alle passende voorbereidende maatregelen (bijv. opmeten) verschuldigd is, geldt het volgende:

10.1 De Verkoper zal zijn diensten naar eigen goeddunken uitvoeren, hetzij zelf, hetzij door gekwalificeerd personeel dat door hem is geselecteerd. De Verkoper kan ook gebruik maken van de diensten van derden (onderaannemers) die namens de Verkoper optreden. Tenzij anders vermeld in de beschrijving van diensten van de Verkoper, heeft de Klant geen recht op de selectie van een specifieke persoon om de gewenste dienst uit te voeren.

10.2 De Klant zal de Verkoper de volledige en waarheidsgetrouwe informatie verstrekken die nodig is voor het verlenen van de verschuldigde dienst, mits het verkrijgen van dergelijke informatie niet valt onder de verplichtingen van de Verkoper uit hoofde van de overeenkomst.

10.3 De Verkoper zal na het sluiten van de overeenkomst contact opnemen met de Klant om met de Klant een datum af te spreken voor de verschuldigde prestatie. De Klant draagt er zorg voor dat de Verkoper of het door de Verkoper ingeschakelde personeel op het overeengekomen tijdstip toegang heeft tot de faciliteiten van de Klant.

10.4 Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen gaat pas over op de Klant nadat de montagewerkzaamheden zijn voltooid en de goederen aan de Klant zijn overhandigd.

11) Inwisselen van campagnevouchers

11.1 Vouchers die door de Verkoper gratis worden uitgegeven, voor een bepaalde geldigheidsduur in het kader van promotionele activiteiten en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna "actievouchers" genoemd), kunnen alleen worden ingewisseld op de online shop van de Verkoper en alleen binnen de aangegeven periode.

11.2 Afzonderlijke producten kunnen worden uitgesloten van de voucheractie, als een dergelijke beperking voortvloeit uit de voorwaarden van de voucheractie.

11.3 Actievouchers kunnen alleen worden ingewisseld door consumenten.

11.4 Per bestelling kan slechts één actievoucher worden ingewisseld.

11.5 De waarde van de goederen moet ten minste overeenkomen met het bedrag van de actiebon. De Verkoper zal de resterende tegoeden niet terugbetalen.

11.6 Als de waarde van de actievoucher niet voldoende is voor de bestelling, kan de Klant een van de overige door de Verkoper aangeboden betaalmethoden kiezen om het verschil te betalen.

11.7 Het tegoed van de actievoucher wordt niet ingewisseld in geld en er is geen rente over verschuldigd.

11.8 De actiebon wordt niet ingewisseld als de Klant, in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht, goederen retourneert die geheel of gedeeltelijk met een actiebon zijn betaald.

11.9 Campagnevouchers zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de op de voucher vermelde persoon. Het overdragen van de actievoucher aan derden is niet toegestaan. De Verkoper is gerechtigd, maar niet verplicht, om de gerechtigdheid van de betreffende voucherhouder te controleren.

12) Toepasselijk recht

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen onder uitsluiting van de wetten die de internationale koop van roerende goederen regelen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

13) Plaats van jurisdictie

Indien de Klant een ondernemer, een rechtspersoon van publiek recht of een afgescheiden publiekrechtelijk vermogen is met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de vestigingsplaats van de Verkoper de enige bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen die uit dit contract voortvloeien. Indien de Klant buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland gevestigd is, is de vestigingsplaats van de Verkoper de enige bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen die uit dit contract voortvloeien, op voorwaarde dat het contract of de vorderingen uit het contract kunnen worden toegewezen aan de professionele of commerciële activiteiten van de Klant. In elk geval heeft de Verkoper echter het recht om voor de bovengenoemde gevallen de rechtbank van de vestigingsplaats van de Klant in te schakelen.

14) Alternatieve geschillenbeslechting

14.1 De EU-Commissie biedt op haar website de volgende link naar het ODR-platform: https://ec.europa.eu/consumenten/odr.

Dit platform is een toegangspunt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online verkoop- en dienstenovereenkomsten tussen consumenten en ondernemers.

14.2 De Verkoper is niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting.