A. Instructies voor annulering

Inleiding

Consumenten, d.w.z. personen die handelen voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk buiten hun handel, bedrijf, ambacht of beroep vallen, hebben het recht een overeenkomst op te zeggen onder de volgende voorwaarden:

Recht op annulering

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het recht op annulering uit te oefenen, moet je ons hiervan op de hoogte stellen (aerobis fitness GmbH, Dieselstr. 6, 50859 Keulen, Duitsland, Telefoon: +49 (0)2234-9895290, e-mail: [email protected]) op de hoogte stellen van je beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). Je kunt het bijgevoegde modelformulier voor annulering gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, is het voldoende dat je je mededeling betreffende de uitoefening van het annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van annulering

Als je dit contract annuleert, betalen wij je alle van jou ontvangen betalingen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als je een andere leveringswijze kiest dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en niet later dan veertien dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing om dit contract te annuleren. Wij kunnen de vergoeding inhouden voor waardeverlies van geleverde goederen, als het verlies het gevolg is van onnodige behandeling door jou. Wij doen de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij je uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. In elk geval zijn er voor jou geen kosten verbonden aan de terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling achterhouden totdat wij de goederen hebben teruggekregen of jij bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons uw opzegging van dit contract meedeelt, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Aan de termijn is voldaan als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Jij draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting en/of voortijdig vervallen van het recht om te annuleren

Het recht op annulering geldt niet voor consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en wier exlusieve woonplaats en leveringsadres zich buiten de Europese Unie bevinden.

Gerelateerde / Financiële transacties

Als je dit contract door middel van een lening financiert en later opzegt, ben je ook niet meer gebonden aan de leningsovereenkomst, mits beide contracten een economische eenheid vormen. Dit geldt met name als wij tegelijkertijd jouw kredietverstrekker zijn of als jouw kredietverstrekker gebruik maakt van onze medewerking aan de financiering. Als wij de lening al hebben ontvangen op het moment dat de annulering van kracht wordt of de goederen worden geretourneerd, treedt uw kredietgever, wat zijn relatie tot u betreft, in onze rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de gefinancierde overeenkomst met betrekking tot de rechtsgevolgen van de annulering of retournering. Dit laatste geldt niet als het onderhavige contract betrekking heeft op de aankoop van financiële instrumenten (bijv. effecten, deviezen of derivaten). Als je een contractuele verbintenis zoveel mogelijk wilt vermijden, moet je gebruik maken van je recht om te annuleren en moet je ook de leningsovereenkomst annuleren als je het recht hebt om deze te annuleren.

Algemene informatie

1) Voorkom beschadiging en vervuiling van de goederen. Stuur de goederen, indien mogelijk, terug in de originele verpakking met alle accessoires en alle verpakkingsonderdelen. Gebruik zo nodig een beschermende buitenverpakking. Als je niet meer in het bezit bent van de originele verpakking, gebruik dan een geschikte verpakking die voldoende bescherming biedt tegen mogelijke transportschade.
2) Stuur de goederen niet vrachtvrij terug.
3) Houd er rekening mee dat de bovenstaande algemene informatie in punt 1 en 2 geen voorwaarde is voor het effectief uitoefenen van je herroepingsrecht.

B. Annuleringsformulier

Als je dit contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en verstuur het.

aerobis fitness GmbH
Dieselstr. 6
50859 Keulen
Duitsland

e-mail: [email protected]

Ik/Wij (*) deel/delen (*) hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*) /voor de levering van de volgende dienst (*) opzeggen,

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van consument(en)

________________________________________________________
Adres van consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is