Allmänna villkor

Innehållsförteckning

 1. Tillämpningsområde
 2. Slutande av avtalet
 3. Rätt att avbryta
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Villkor för transport och leverans
 6. Beviljande av nyttjanderätt för digitalt innehåll
 7. Förbehåll för äganderätt
 8. Garanti
 9. Särskilda villkor för reparationstjänster
 10. Särskilda villkor för monterings- och installationstjänster
 11. Inlösen av kampanjkuponger
 12. Tillämplig lag
 13. Plats för jurisdiktion
 14. Alternativ tvistlösning

1) Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade "AGB") från företaget aerobis fitness GmbH (nedan kallad "säljaren") gäller för alla avtal som ingås mellan en konsument eller näringsidkare (nedan kallad "kunden") och säljaren om alla varor och/eller tjänster som presenteras på säljarens webbplats shop. Införandet av kundens egna villkor motsägs härmed, såvida inte andra villkor har fastställts.

1.2 Dessa allmänna villkor gäller på motsvarande sätt för tillhandahållande av digitalt innehåll, om inte annat uttryckligen överenskommits. Digitalt innehåll i den mening som avses i dessa allmänna villkor är data som skapas och tillhandahålls i digital form.

1.3 För avtal om leverans av kuponger ska dessa allmänna villkor gälla i enlighet med detta, om inte annat uttryckligen överenskommits.

1.4 En konsument enligt dessa allmänna villkor är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i ett syfte som varken är hänförligt till en huvudsakligen kommersiell verksamhet eller en verksamhet som egenföretagare.

1.5 En näringsidkare enligt dessa allmänna villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med juridisk kapacitet som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar i utövandet av sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

1.6 Föremålet för avtalet kan - beroende på säljarens innehållsbeskrivning - vara både engångsleverans av digitalt innehåll och regelbunden leverans av digitalt innehåll (nedan kallat "abonnemangsavtal"). Vid abonnemangsavtal förbinder sig säljaren att förse kunden med det avtalsenliga digitala innehållet under den överenskomna avtalsperioden med avtalsenliga tidsintervall.

2) Slutande av avtalet

2.1 Produktbeskrivningarna på säljarens webbplats shop utgör inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar endast till att ge kunden ett bindande erbjudande.

2.2 Kunden kan lämna in anbudet via det beställningsformulär som är integrerat i säljarens webbplats shop. Genom att göra detta, efter att ha placerat de valda varorna och/eller tjänsterna i den virtuella korgen och gått igenom beställningsprocessen, och genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen, lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande avseende de varor och/eller tjänster som finns i kundvagnen. Kunden kan också lämna sitt anbud till säljaren via e-post eller via ett kontaktformulär online.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens anbud inom fem dagar,
- genom att överföra en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i skriftlig form (fax eller e-post); om kunden tar emot orderbekräftelsen är detta avgörande, eller
- genom att leverera de beställda varorna till kunden, i den mån kundens mottagande av varorna är avgörande, eller
- genom att begära att kunden betalar efter att han eller hon har lagt sin beställning.

Om flera av de ovan nämnda alternativen är tillämpliga ska avtalet ingås vid den tidpunkt då ett av de ovan nämnda alternativen först inträffar. Om säljaren inte accepterar kundens anbud inom den ovan nämnda tidsfristen ska detta betraktas som ett avslag på anbudet, vilket innebär att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Om en betalningsmetod som erbjuds av PayPal väljs kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad "PayPal"), i enlighet med PayPal:s användarvillkor, som finns tillgängliga på följande adress https://www.paypal.com/de/webbappar/mpp/ua/användaravtal-fullt?locale.x=en_DE eller, om kunden inte har ett PayPal-konto, enligt villkoren för betalningar utan PayPal-konto, som finns på följande adress https://www.paypal.com/uk/webbappar/mpp/ua/privacywax-full. Om kunden betalar med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal och som kan väljas i beställningsprocessen online, förklarar säljaren härmed att han/hon accepterar kundens erbjudande när kunden klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.5 Om kunden väljer betalningsmetoden "Amazon Payments" behandlas betalningarna av betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (nedan kallad "Amazon").

Om kunden väljer "Amazon Payments" som betalningsmetod under onlinebeställningsprocessen gör han samtidigt en betalningsorder till Amazon när han initierar betalningstransaktionen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. I detta fall förklarar säljaren sitt godkännande av kundens erbjudande vid den tidpunkt då kunden inleder betalningstransaktionen genom att klicka på knappen som slutför beställningsprocessen.

2.6 När ett anbud lämnas in via säljarens beställningsformulär online lagras avtalstexten av säljaren efter att avtalet har ingåtts och överförs till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att beställningen har skickats. Säljaren får inte göra avtalstexten tillgänglig utöver detta.

2.7 Innan kunden lämnar in en bindande beställning via säljarens online-beställningsformulär kan kunden känna igen inmatningsfel genom att uppmärksamt läsa den information som visas på skärmen. Förstoringsfunktionen i webbläsaren för att förstora visningen på skärmen kan vara en effektiv metod för att bättre känna igen inmatningsfel.
Kunden kan korrigera alla uppgifter som matas in via den vanliga tangentbords- och musfunktionen under den elektroniska beställningsprocessen, tills han klickar på knappen som slutför beställningsprocessen.

2.8 Engelska språket är uteslutande tillgängligt för att ingå avtalet.

2.9 Behandling av beställningar och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Det är kundens ansvar att se till att den e-postadress som han anger för orderbehandlingen är korrekt så att e-postmeddelanden från säljaren kan tas emot på denna adress. I synnerhet är det Kundens ansvar, om SPAM-filter används, att se till att alla e-postmeddelanden som skickas av Säljaren eller av tredje part som Säljaren anlitar för orderbehandlingen kan levereras.

3) Rätt att avbryta

3.1 Konsumenten har rätt att ångra sig.

3.2 Detaljerad information om ångerrätten finns i Säljarens anvisningar om ångerrätt.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inget annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser inklusive lagstadgad moms. Leveranskostnader anges i förekommande fall separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Betalning kan ske med någon av de metoder som anges på Säljarens webbplats shop.

4.3 Om en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "mollie" väljs behandlas betalningstransaktionen via betaltjänstleverantören Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederländerna (nedan kallad "mollie"). De enskilda betalningsmetoder som erbjuds via mollie meddelas kunden på säljarens webbplats shop . För att hantera betalningar kan mollie använda sig av andra betaltjänster, för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, vilket Kunden vid behov kommer att informeras separat om. Ytterligare information om "mollie" finns tillgänglig på Internet på följande adress https://www.mollie.com/sv/integritet

4.4 Om du väljer betalningsmetoden "omedelbar banköverföring" sker betalningen via betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12,80339 München (nedan kallad "SOFORT"). Om han vill kunna betala fakturabeloppet via "omedelbar banköverföring" måste kunden ha ett nätbankskonto som är aktiverat för deltagande i "omedelbar banköverföring". Dessutom måste han ha lämpliga inloggningsuppgifter under betalningsprocessen och måste bekräfta betalningsinstruktionen till SOFORT. Betalningstransaktionen kommer att utföras omedelbart därefter och kundens bankkonto kommer att debiteras i enlighet med detta. Ytterligare information om betalningsmetoden "omedelbar banköverföring" kan hämtas av kunden på följande adress https://www.klarna.com/sofort/.

4.5 Om en betalningsmetod som erbjuds via betalningstjänsten "Klarna" väljs kommer betalningen att behandlas via Klarna Bank AB (https://www.klarna.com/internationellt/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan kallad "Klarna"). Ytterligare information och Klarnas villkor finns i säljarens betalningsinformation, som kan läsas på följande Internetadress:

https://aerobis.com/om oss/betalningsalternativ/

5) Frakt och leveransvillkor

5.1 Om säljaren erbjuder sig att skicka varorna ska leveransen ske inom det leveransområde som säljaren har angett till den leveransadress som kunden har angett, om inget annat har avtalats. Vid handläggningen av transaktionen ska den leveransadress som anges i säljarens orderhantering vara avgörande.

5.2 Om det tilldelade transportföretaget returnerar varorna till säljaren, eftersom leverans till kunden inte var möjlig, står kunden för kostnaderna för den misslyckade försändelsen. Detta gäller inte, om Kunden utnyttjar sin ångerrätt på ett effektivt sätt, om leveransen inte kan ske på grund av omständigheter utanför Kundens kontroll eller om han tillfälligt har varit förhindrad att ta emot den erbjudna tjänsten, såvida inte Säljaren har informerat Kunden om tjänsten i rimlig tid i förväg.

5.3 Om varorna levereras med fraktbolag ska varorna levereras fritt kantsten, det vill säga till de offentliga kantstenar som ligger närmast leveransadressen, om inte annat anges i den fraktinformation som visas på Säljarens webbplats shop eller om inte annat överenskommits.

5.4 Om kunden hämtar varorna själv informerar säljaren kunden via e-post om att varorna är tillgängliga för avhämtning. Efter att ha mottagit e-postmeddelandet kan Kunden hämta varorna i samråd med Säljaren på Säljarens verksamhetsställe. I detta fall debiteras inga fraktkostnader.

5.5 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet vid felaktig eller olämplig självförsörjning. Detta gäller endast om säljaren inte är ansvarig för den uteblivna leveransen och om han har ingått en konkret säkringstransaktion med leverantören. Säljaren ska göra alla rimliga ansträngningar för att få tag på varorna. Om varorna inte är tillgängliga eller endast delvis tillgängliga ska han informera kunden och omedelbart bevilja honom motprestation.

6) Beviljande av nyttjanderätt för digitalt innehåll

6.1 Om inget annat anges i innehållsbeskrivningen som visas på säljarens webbplats shop ger säljaren kunden en icke-exklusiv rätt, obegränsad i förhållande till plats och tid, att använda det levererade innehållet för privata och yrkesmässiga ändamål.

6.2 Överföring av innehåll till tredje part eller framställning av kopior till tredje part på ett sätt som inte täcks av dessa allmänna villkor är förbjuden, såvida inte säljaren har gett sitt samtycke till överföring av den avtalsenliga licensen till tredje part.

6.3 Överlåtelsen av rättigheter träder i kraft först när kunden har betalat hela den avtalsenliga ersättningen. Säljaren kan också ge provisoriskt tillstånd att använda det avtalsenliga innehållet före detta datum. Ett sådant provisoriskt tillstånd utgör inte en överföring av rättigheter.

7) Förbehåll för äganderätt

Om säljaren tillhandahåller förhandsleveranser behåller han äganderätten till de levererade varorna tills hela köpeskillingen har betalats.

8) Garanti

8.1 Om inget annat anges ska bestämmelserna om lagstadgat ansvar för fel gälla. Med avvikelse från detta ska följande gälla för avtal om leverans av varor:

8.2 Om kunden agerar som näringsidkare

 • Säljaren får välja vilken typ av efterföljande prestation som ska utföras,
 • För nya varor ska preskriptionstiden för anspråk på fel vara ett år från det att varorna har levererats,
 • För begagnade varor är rättigheter och krav på grund av defekter uteslutna,
 • Preskriptionstiden ska inte börja löpa på nytt om en ersättningsleverans görs inom ramen för ansvaret för fel.

8.3 Om kunden agerar som konsument gäller följande för avtal om leverans av begagnade varor med förbehåll för begränsningen i följande klausul: Preskriptionstiden för anspråk på grund av fel är ett år från varans leverans, om detta uttryckligen och separat avtalats mellan parterna och om kunden uttryckligen informerats om förkortningen av preskriptionstiden innan han eller hon lämnade in sin avtalsdeklaration.

8.4 Ovanstående ansvarsbegränsningar och förkortning av preskriptionstiden gäller inte.

 • krav på skadestånd och ersättning för kundens kostnader,
 • om säljaren på ett bedrägligt sätt har dolt felet,
 • För varor som har använts i enlighet med sin vanliga användning för en byggnad och som har orsakat dess bristfällighet,
 • för säljarens eventuella skyldighet att tillhandahålla uppdateringar för digitala produkter med avseende på avtal om leverans av varor med digitala delar.

8.5 För näringsidkare ska dessutom de lagstadgade preskriptionstiderna för eventuella lagstadgade regressrättigheter förbli oförändrade.

8.6 Om kunden är en näringsidkare enligt § 1 i den tyska handelslagen (HGB) har han en kommersiell skyldighet att undersöka varorna och meddela säljaren om brister enligt § 377 HGB. Om kunden försummar de där angivna upplysningsskyldigheterna ska varorna anses vara godkända.

8.7 Om kunden agerar som konsument ska speditören omedelbart underrättas om uppenbara transportskador och säljaren ska informeras om detta. Om kunden underlåter att följa detta ska detta inte påverka hans lagstadgade eller avtalsenliga anspråk för fel.

9) Särskilda villkor för reparationstjänster

Om säljaren är ansvarig för reparation av en kundartikel enligt avtalsvillkoren ska följande gälla:

9.1 Reparationstjänster ska tillhandahållas på säljarens verksamhetsställe.

9.2 Säljaren ska utföra sina tjänster efter eget gottfinnande antingen själv eller genom kvalificerad personal som han väljer. Säljaren kan också använda sig av tjänster från tredje part (underleverantörer) som agerar på hans vägnar. Om inget annat anges i säljarens tjänstebeskrivning har kunden inte rätt att välja en viss person för att utföra den önskade tjänsten.

9.3 Kunden ska förse säljaren med all information som behövs för att reparera föremålet, såvida inte anskaffningen av denna information faller inom säljarens ansvarsområde enligt avtalets innehåll. Kunden ska i synnerhet ge säljaren en utförlig beskrivning av felet och informera honom om alla omständigheter som kan vara orsaken till det konstaterade felet.

9.4 Om inget annat avtalats måste kunden skicka det föremål som ska repareras till säljarens verksamhetsställe på egen bekostnad och risk. Säljaren rekommenderar kunden att teckna en transportförsäkring för detta ändamål. Vidare rekommenderar säljaren kunden att skicka varan i ett lämpligt transportemballage för att minska risken för transportskador och för att dölja förpackningens innehåll. Säljaren kommer omedelbart att informera kunden om uppenbara transportskador så att kunden kan hävda sina eventuella rättigheter gentemot transportföretaget.

9.5 Returneringen av varorna sker på kundens bekostnad. Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varan övergår till kunden när varan överlämnas till en lämplig transportperson på säljarens verksamhetsställe. På kundens begäran ska säljaren teckna en transportförsäkring för varan.

9.6 Kunden kan också överföra det föremål som ska repareras till säljarens verksamhetsställe och hämta det igen hos säljaren om detta framgår av säljarens tjänstebeskrivning eller om parterna har gjort ett motsvarande avtal i detta avseende. I detta fall ska ovanstående bestämmelser om bärande av kostnader och risker gälla i tillämpliga delar när varan skickas och återlämnas.

9.7 Ovanstående bestämmelser begränsar inte kundens lagstadgade rättigheter vid köp av varor från säljaren.

9.8 Säljaren är ansvarig för fel i den tillhandahållna reparationstjänsten i enlighet med bestämmelserna om lagstadgat felansvar.

10) Särskilda villkor för monterings- och installationstjänster

Om säljaren, enligt avtalets innehåll, utöver leverans av varorna är skyldig att montera eller installera varorna i kundens lokaler samt att vidta lämpliga förberedande åtgärder (t.ex. mätning), ska följande gälla:

10.1 Säljaren ska utföra sina tjänster efter eget gottfinnande antingen själv eller av kvalificerad personal som han valt. Säljaren kan också använda sig av tjänster från tredje part (underleverantörer) som agerar på säljarens vägnar. Om inget annat anges i säljarens beskrivning av tjänsterna har kunden inte rätt att välja en specifik person för att utföra den önskade tjänsten.

10.2 Kunden ska förse säljaren med fullständig och sanningsenlig information som krävs för att tillhandahålla den tjänst som han eller hon är skyldig, under förutsättning att inhämtandet av sådan information inte faller inom ramen för säljarens skyldigheter enligt avtalsvillkoren.

10.3 Säljaren ska kontakta kunden efter det att avtalet har ingåtts för att komma överens med kunden om ett datum för den skyldiga prestationen. Kunden ska se till att säljaren eller den personal som säljaren anlitat har tillgång till kundens anläggningar vid den överenskomna tidpunkten .

10.4 Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna övergår inte till kunden förrän monteringsarbetet har slutförts och varorna har överlämnats till kunden.

11) Inlösen av kampanjkuponger

11.1 Kuponger som utfärdas av säljaren utan kostnad, för en viss giltighetstid i samband med kampanjer och som inte kan köpas av kunden (nedan kallade kampanjkuponger) kan endast lösas in på säljarens webbplats shop och endast inom den angivna tidsperioden.

11.2 Enskilda produkter kan uteslutas från kampanjen om en sådan begränsning följer av villkoren för kampanjkupongen.

11.3 Kampanjkuponger kan endast lösas in av konsumenter.

11.4 Endast en kampanjkupong kan lösas in per beställning.

11.5 Varans värde ska minst motsvara kampanjkupongens belopp. Säljaren kommer inte att återbetala resterande tillgångar.

11.6 Om kampanjkupongens värde inte räcker till för beställningen kan kunden välja en av de övriga betalningsmetoder som säljaren erbjuder för att betala mellanskillnaden.

11.7 Kampanjkupongkrediten kan inte lösas in kontant och är inte räntebelagd.

11.8 Kampanjkupongen kommer inte att lösas in om kunden, inom ramen för sin lagliga ångerrätt, returnerar varor som helt eller delvis betalats med kampanjkupongen.

11.9 Kampanjkuponger är endast avsedda att användas av den person som anges på kupongen. Det är inte tillåtet att överföra kampanjkupongen till en tredje part. Säljaren har rätt men är inte skyldig att kontrollera respektive kuponginnehavares behörighet.

12) Tillämplig lag

12.1 Förbundsrepubliken Tysklands lag ska tillämpas på alla rättsliga relationer mellan parterna, med undantag för de lagar som reglerar internationella köp av lös egendom. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det beviljade skyddet inte upphävs genom tvingande bestämmelser i lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

12.2 När det gäller den lagstadgade ångerrätten gäller detta lagval inte för konsumenter som vid tidpunkten för avtalets ingående inte tillhör en medlemsstat i Europeiska unionen och vars enda bostadsort och leveransadress ligger utanför Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalets ingående.

13) Behörighetsort

Om kunden är en näringsidkare, en offentligrättslig juridisk person eller ett offentligrättsligt särbo med säte inom Förbundsrepubliken Tysklands territorium, ska säljarens säte vara enda behörig domstol för alla rättsliga tvister som uppstår i samband med detta avtal. Om kunden har sin hemvist utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium ska säljarens säte vara den enda behöriga domstolen för alla rättsliga tvister som uppstår i samband med detta avtal, förutsatt att avtalet eller anspråk från avtalet kan hänföras till kundens yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet. Under alla omständigheter har säljaren dock rätt att i ovannämnda fall anlita den domstol som är ansvarig för kundens säte.

14) Alternativ tvistlösning

14.1 EU-kommissionen tillhandahåller följande länk till ODR-plattformen på sin webbplats: https://ec.europa.eu/konsumenter/odr.

Denna plattform ska vara en ingångspunkt för utomrättslig lösning av tvister som uppstår i samband med onlineförsäljning och tjänsteavtal som ingåtts mellan konsumenter och näringsidkare.

14.2 Säljaren är varken skyldig eller beredd att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en alternativ tvistlösningsinstans.