Innehållsförteckning

 1. Tillämpningsområde
 2. Slutande av avtalet
 3. Rätt att avbryta
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Villkor för transport och leverans
 6. Beviljande av nyttjanderätt för digitalt innehåll
 7. Förbehåll för äganderätt
 8. Garanti
 9. Särskilda villkor för reparationstjänster
 10. Särskilda villkor för monterings- och installationstjänster
 11. Inlösen av kampanjkuponger
 12. Tillämplig lag
 13. Plats för jurisdiktion
 14. Alternativ tvistlösning

1) Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade "AGB") för företaget aerobis fitness GmbH (nedan kallad "säljaren") gäller för alla avtal som ingås mellan en konsument eller en näringsidkare (nedan kallad "kunden") och säljaren avseende alla varor och/eller tjänster som presenteras i säljarens online shop. Vi motsätter oss härmed att Kundens egna villkor inkluderas, såvida inte andra villkor har fastställts.

1.2 Dessa allmänna villkor gäller på motsvarande sätt för tillhandahållande av digitalt innehåll, om inte annat uttryckligen överenskommits. Digitalt innehåll i den mening som avses i dessa allmänna villkor är data som skapas och tillhandahålls i digital form.

1.3 För avtal om leverans av kuponger ska dessa allmänna villkor gälla i enlighet med detta, om inte annat uttryckligen överenskommits.

1.4 En konsument enligt dessa allmänna villkor är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i ett syfte som varken är hänförligt till en huvudsakligen kommersiell verksamhet eller en verksamhet som egenföretagare.

1.5 En näringsidkare enligt dessa allmänna villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med juridisk kapacitet som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar i utövandet av sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

1.6 Föremålet för avtalet kan - beroende på Säljarens innehållsbeskrivning - vara både engångstillhandahållande av digitalt innehåll och regelbundet tillhandahållande av digitalt innehåll (nedan "abonnemangsavtal"). Vid abonnemangsavtal åtar sig Säljaren att förse Kunden med det avtalsenliga digitala innehållet under den avtalade avtalsperioden vid de avtalsenliga tidsintervallen.

2) Slutande av avtalet

2.1 Produktbeskrivningarna på säljarens webbplats shop utgör inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar endast till att ge kunden ett bindande erbjudande.

2.2 Kunden kan lämna erbjudandet via onlinebeställningsformuläret som är integrerat i Säljarens online shop. Genom att göra detta, efter att ha placerat de valda varorna och/eller tjänsterna i den virtuella korgen och gått igenom beställningsprocessen, och genom att klicka på knappen för att slutföra beställningsprocessen, lämnar Kunden ett juridiskt bindande erbjudande om avtal med avseende på de varor och/eller tjänster som finns i kundvagnen. Kunden kan också skicka sitt erbjudande till Säljaren via e-post eller via ett online-kontaktformulär.

2.3 Säljaren får acceptera Kundens anbud inom fem dagar,
- genom att överföra en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i skriftlig form (fax eller e-post); i den mån Kundens mottagande av orderbekräftelsen är avgörande, eller
- genom att leverera beställda varor till Kunden; i den mån Kundens mottagande av varorna är avgörande, eller
- genom att begära att Kunden betalar efter att denne lagt sin beställning.

Om flera av de ovan nämnda alternativen är tillämpliga ska avtalet ingås vid den tidpunkt då ett av de ovan nämnda alternativen först inträffar. Om säljaren inte accepterar kundens anbud inom den ovan nämnda tidsfristen ska detta betraktas som ett avslag på anbudet, vilket innebär att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Om en betalningsmetod som erbjuds av PayPal väljs kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad "PayPal"), i enlighet med PayPal:s användarvillkor, som finns tillgängliga på följande adress https://www.paypal.com/de/webbappar/mpp/ua/användaravtal-fullt?locale.x=en_DE eller, om kunden inte har ett PayPal-konto, enligt villkoren för betalningar utan PayPal-konto, som finns på följande adress https://www.paypal.com/uk/webbappar/mpp/ua/privacywax-full. Om Kunden betalar med hjälp av en betalningsmetod som erbjuds av PayPal och som kan väljas i onlinebeställningsprocessen, förklarar Säljaren härmed att Kundens erbjudande accepteras vid den tidpunkt då Kunden klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.5 Om kunden väljer betalningsmetoden "Amazon Payments" behandlas betalningarna av betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (nedan kallad "Amazon").

Om kunden väljer "Amazon Payments" som betalningsmetod under onlinebeställningsprocessen gör han samtidigt en betalningsorder till Amazon när han initierar betalningstransaktionen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. I detta fall förklarar säljaren sitt godkännande av kundens erbjudande vid den tidpunkt då kunden inleder betalningstransaktionen genom att klicka på knappen som slutför beställningsprocessen.

2.6 Vid lämnande av ett anbud via Säljarens onlinebeställningsformulär lagras avtalstexten av Säljaren efter att avtalet har ingåtts och överförs till Kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att beställningen har skickats. Säljaren får inte göra avtalstexten tillgänglig utöver detta.

2.7 Innan kunden lämnar in en bindande beställning via säljarens online-beställningsformulär kan kunden känna igen inmatningsfel genom att uppmärksamt läsa den information som visas på skärmen. Förstoringsfunktionen i webbläsaren för att förstora visningen på skärmen kan vara en effektiv metod för att bättre känna igen inmatningsfel.
Kunden kan korrigera alla uppgifter som matas in via den vanliga tangentbords- och musfunktionen under den elektroniska beställningsprocessen, tills han klickar på knappen som slutför beställningsprocessen.

2.8 Engelska språket är uteslutande tillgängligt för att ingå avtalet.

2.9 Behandling av beställningar och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Det är kundens ansvar att se till att den e-postadress som han anger för orderbehandlingen är korrekt så att e-postmeddelanden från säljaren kan tas emot på denna adress. I synnerhet är det Kundens ansvar, om SPAM-filter används, att se till att alla e-postmeddelanden som skickas av Säljaren eller av tredje part som Säljaren anlitar för orderbehandlingen kan levereras.

3) Rätt att avbryta

3.1 Konsumenten har rätt att ångra sig.

3.2 Detaljerad information om ångerrätten finns i Säljarens anvisningar om ångerrätt.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inget annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser inklusive lagstadgad moms. Leveranskostnader anges i förekommande fall separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Betalning kan ske med en av de metoder som anges i Säljarens online shop .

4.3 Om en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "mollie" väljs behandlas betalningstransaktionen via betaltjänstleverantören Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederländerna (nedan kallad "mollie"). De enskilda betalningsmetoder som erbjuds via mollie meddelas kunden på säljarens webbplats shop . För att hantera betalningar kan mollie använda sig av andra betaltjänster, för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, vilket Kunden vid behov kommer att informeras separat om. Ytterligare information om "mollie" finns tillgänglig på Internet på följande adress https://www.mollie.com/sv/integritet

4.4¬†Om du v√§ljer betalningsmetoden "omedelbar bank√∂verf√∂ring" sker betalningen via betaltj√§nstleverant√∂ren SOFORT GmbH, Theresienh√∂he 12,80339 M√ľnchen (nedan kallad "SOFORT"). Om han vill kunna betala fakturabeloppet via "omedelbar bank√∂verf√∂ring" m√•ste kunden ha ett n√§tbankskonto som √§r aktiverat f√∂r deltagande i "omedelbar bank√∂verf√∂ring". Dessutom m√•ste han ha l√§mpliga inloggningsuppgifter under betalningsprocessen och m√•ste bekr√§fta betalningsinstruktionen till SOFORT. Betalningstransaktionen kommer att utf√∂ras omedelbart d√§refter och kundens bankkonto kommer att debiteras i enlighet med detta. Ytterligare information om betalningsmetoden "omedelbar bank√∂verf√∂ring" kan h√§mtas av kunden p√• f√∂ljande adress https://www.klarna.com/sofort/.

4.5 Om en betalningsmetod som erbjuds via betalningstjänsten "Klarna" väljs kommer betalningen att behandlas via Klarna Bank AB (https://www.klarna.com/internationellt/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan "Klarna"). Ytterligare information och Klarnas villkor finns här:

https://aerobis.com/om oss/betalningsalternativ/

5) Frakt och leveransvillkor

5.1 Om Säljaren erbjuder sig att skicka varorna, ska leveransen ske inom det leveransområde som Säljaren angett till den leveransadress som Kunden angett, om inte annat avtalats. Vid behandling av transaktionen ska den leveransadress som anges i säljarens orderbehandling vara avgörande.

5.2 Om det anlitade transportföretaget returnerar varan till säljaren på grund av att leverans till kunden inte var möjlig, bär kunden kostnaderna för den misslyckade försändelsen. Detta gäller inte om Kunden utövar sin ångerrätt effektivt, om leveransen inte kan ske på grund av omständigheter utanför Kundens kontroll eller om han tillfälligt har hindrats att ta emot den erbjudna tjänsten, såvida inte Säljaren har informerat Kunden om tjänsten under en rimlig tid i förväg.

5.3 Om varor levereras med fraktförare ska varorna levereras fritt trottoarkant, det vill säga till de offentliga trottoarkanter som ligger närmast leveransadressen, om inte annat anges i den fraktinformation som visas i Säljarens online shop eller om inte annat avtalats.

5.4 Om Kunden själv hämtar varan, meddelar Säljaren Kunden per e-post att varan är tillgänglig för avhämtning. Efter att ha mottagit e-postmeddelandet kan Kunden hämta varorna i samråd med Säljaren på Säljarens verksamhetsställe. I detta fall debiteras inga fraktkostnader.

5.5 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet vid felaktig eller olämplig självförsörjning. Detta gäller endast om säljaren inte är ansvarig för den uteblivna leveransen och om han har ingått en konkret säkringstransaktion med leverantören. Säljaren ska göra alla rimliga ansträngningar för att få tag på varorna. Om varorna inte är tillgängliga eller endast delvis tillgängliga ska han informera kunden och omedelbart bevilja honom motprestation.

6) Beviljande av nyttjanderätt för digitalt innehåll

6.1 Om inte annat anges i innehållsbeskrivningen på säljarens webbplats shop ger säljaren kunden icke-exklusiv rätt, obegränsad i förhållande till plats och tid, att använda det innehåll som tillhandahålls för privata och professionella ändamål.

6.2 √Ėverf√∂ring av inneh√•ll till tredje part eller framst√§llning av kopior till tredje part p√• ett s√§tt som inte t√§cks av dessa allm√§nna villkor √§r f√∂rbjuden, s√•vida inte s√§ljaren har gett sitt samtycke till √∂verf√∂ring av den avtalsenliga licensen till tredje part.

6.3 √Ėverl√•telsen av r√§ttigheter tr√§der i kraft f√∂rst n√§r kunden har betalat hela den avtalsenliga ers√§ttningen. S√§ljaren kan ocks√• ge provisoriskt tillst√•nd att anv√§nda det avtalsenliga inneh√•llet f√∂re detta datum. Ett s√•dant provisoriskt tillst√•nd utg√∂r inte en √∂verf√∂ring av r√§ttigheter.

7) Förbehåll för äganderätt

Om säljaren tillhandahåller förhandsleveranser behåller han äganderätten till de levererade varorna tills hela köpeskillingen har betalats.

8) Garanti

8.1 Om inget annat anges ska bestämmelserna om lagstadgat ansvar för fel gälla. Med avvikelse från detta ska följande gälla för avtal om leverans av varor:

8.2 Om kunden agerar som näringsidkare

 • S√§ljaren f√•r v√§lja vilken typ av efterf√∂ljande prestation som ska utf√∂ras,
 • F√∂r nya varor ska preskriptionstiden f√∂r anspr√•k p√• fel vara ett √•r fr√•n det att varorna har levererats,
 • F√∂r begagnade varor √§r r√§ttigheter och krav p√• grund av defekter uteslutna,
 • Preskriptionstiden ska inte b√∂rja l√∂pa p√• nytt om en ers√§ttningsleverans g√∂rs inom ramen f√∂r ansvaret f√∂r fel.

8.3 Om kunden agerar som konsument gäller följande för avtal om leverans av begagnade varor med förbehåll för begränsningen i följande klausul: Preskriptionstiden för anspråk på grund av fel är ett år från varans leverans, om detta uttryckligen och separat avtalats mellan parterna och om kunden uttryckligen informerats om förkortningen av preskriptionstiden innan han eller hon lämnade in sin avtalsdeklaration.

8.4 Ovanstående ansvarsbegränsningar och förkortning av preskriptionstiden gäller inte.

 • krav p√• skadest√•nd och ers√§ttning f√∂r kundens kostnader,
 • om s√§ljaren p√• ett bedr√§gligt s√§tt har dolt felet,
 • F√∂r varor som har anv√§nts i enlighet med sin vanliga anv√§ndning f√∂r en byggnad och som har orsakat dess bristf√§llighet,
 • f√∂r s√§ljarens eventuella skyldighet att tillhandah√•lla uppdateringar f√∂r digitala produkter med avseende p√• avtal om leverans av varor med digitala delar.

8.5 För näringsidkare ska dessutom de lagstadgade preskriptionstiderna för eventuella lagstadgade regressrättigheter förbli oförändrade.

8.6 Om kunden är en näringsidkare enligt § 1 i den tyska handelslagen (HGB) har han en kommersiell skyldighet att undersöka varorna och meddela säljaren om brister enligt § 377 HGB. Om kunden försummar de där angivna upplysningsskyldigheterna ska varorna anses vara godkända.

8.7 Om kunden agerar som konsument ska speditören omedelbart underrättas om uppenbara transportskador och säljaren ska informeras om detta. Om kunden underlåter att följa detta ska detta inte påverka hans lagstadgade eller avtalsenliga anspråk för fel.

9) Särskilda villkor för reparationstjänster

Om Säljaren enligt avtalsvillkoren ansvarar för reparation av Kundens föremål gäller följande:

9.1 Reparationstjänster skall tillhandahållas på Säljarens verksamhetsställe.

9.2 Säljaren skall utföra sina tjänster efter eget gottfinnande antingen själv eller genom kvalificerad personal som han valt. Säljaren får även anlita tredje man (underleverantör) som agerar för hans räkning. Om inte annat anges i Säljarens tjänstebeskrivning har Kunden inte rätt att välja en viss person för att utföra den önskade tjänsten.

9.3 Kunden skall förse säljaren med all information som behövs för reparation av föremålet, såvida inte anskaffningen av informationen faller inom säljarens ansvarsområde enligt avtalets innehåll. I synnerhet måste kunden ge säljaren en omfattande beskrivning av felet och informera honom om alla omständigheter som kan vara orsaken till det konstaterade felet.

9.4 Om inte annat avtalats, skall Kunden på egen bekostnad och risk sända det föremål som skall repareras till Säljarens verksamhetsställe. Säljaren rekommenderar Kunden att teckna en transportförsäkring för detta ändamål. Säljaren rekommenderar dessutom Kunden att skicka varorna i lämpligt transportförpackningar för att minska risken för transportskador och för att dölja innehållet i förpackningen. Säljaren kommer omedelbart att informera Kunden om uppenbara transportskador så att Kunden kan hävda sina eventuella rättigheter gentemot transportföretaget.

9.5 Retur av varan skall ske på Kundens bekostnad. Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varan övergår till Kunden när varan överlämnas till en lämplig transportperson på Säljarens verksamhetsställe. På Kundens begäran kommer Säljaren att teckna en transportförsäkring för varorna.

9.6 Kunden kan också överföra föremålet som ska repareras till säljarens verksamhetsställe och hämta det igen från säljaren om detta framgår av säljarens tjänstebeskrivning eller om parterna har gjort ett motsvarande avtal i detta avseende. I detta fall skall ovanstående bestämmelser om kostnads- och risktagande äga motsvarande tillämpning vid varans avsändande och återlämnande.

9.7 Ovanstående bestämmelser begränsar inte Kundens lagstadgade rättigheter i händelse av köp av varor från Säljaren.

9.8 Säljaren är ansvarig för fel i den tillhandahållna reparationstjänsten i enlighet med bestämmelserna om lagstadgat felansvar.

10) Särskilda villkor för monterings- och installationstjänster

Om Säljaren enligt avtalets innehåll, utöver leverans av varan, skall utföra montering eller installation av varan hos Kunden samt vidta lämpliga förberedande åtgärder (t.ex. mätning), gäller följande:

10.1 Säljaren skall utföra sina tjänster efter eget gottfinnande antingen själv eller genom kvalificerad personal som han väljer. Säljaren får även anlita tredje man (underleverantör) som agerar för Säljarens räkning. Om inte annat anges i Säljarens beskrivning av tjänsterna, har Kunden inte rätt att välja en viss person för att utföra den önskade tjänsten.

10.2 Kunden skall förse Säljaren med den fullständiga och sanningsenliga information som krävs för tillhandahållandet av den aktuella tjänsten, förutsatt att inhämtandet av sådan information inte faller inom ramen för Säljarens skyldigheter enligt avtalsvillkoren.

10.3 Säljaren skall efter avtalets ingående kontakta Kunden för att med denne överenskomma en tidpunkt för den prestation som Säljaren är skyldig att utföra. Kunden skall tillse att Säljaren eller av Säljaren anlitad personal får tillträde till Kundens lokaler vid avtalad tidpunkt.

10.4 Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna övergår inte till kunden förrän monteringsarbetet har slutförts och varorna har överlämnats till kunden.

11) Inlösen av kampanjkuponger

11.1 Kuponger som utfärdas av säljaren utan kostnad, för en viss giltighetstid i samband med kampanjer och som inte kan köpas av kunden (nedan kallade kampanjkuponger) kan endast lösas in på säljarens webbplats shop och endast inom den angivna tidsperioden.

11.2 Enskilda produkter kan uteslutas från kampanjen om en sådan begränsning följer av villkoren för kampanjkupongen.

11.3 Kampanjkuponger kan endast lösas in av konsumenter.

11.4 Endast en kampanjkupong kan lösas in per beställning.

11.5 Varans värde ska minst motsvara kampanjkupongens belopp. Säljaren kommer inte att återbetala resterande tillgångar.

11.6 Om kampanjkupongens värde inte räcker till för beställningen kan kunden välja en av de övriga betalningsmetoder som säljaren erbjuder för att betala mellanskillnaden.

11.7 Kampanjkupongkrediten kan inte lösas in kontant och är inte räntebelagd.

11.8 Kampanjkupongen kommer inte att lösas in om Kunden, inom ramen för sin lagliga ångerrätt, returnerar varor som helt eller delvis betalats med en kampanjkupong.

11.9 Kampanjkuponger är endast avsedda att användas av den person som anges på kupongen. Det är inte tillåtet att överföra kampanjkupongen till en tredje part. Säljaren har rätt men är inte skyldig att kontrollera respektive kuponginnehavares behörighet.

12) Tillämplig lag

Förbundsrepubliken Tysklands lag skall tillämpas på alla rättsliga förhållanden mellan parterna med uteslutande av de lagar som reglerar internationella köp av lös egendom. För konsumenter gäller detta val av lag endast i den utsträckning som det beviljade skyddet inte återkallas av tvingande bestämmelser i lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

13) Behörighetsort

Om kunden är en näringsidkare, en offentligrättslig juridisk person eller ett offentligrättsligt särbo med säte inom Förbundsrepubliken Tysklands territorium, ska säljarens säte vara enda behörig domstol för alla rättsliga tvister som uppstår i samband med detta avtal. Om kunden har sin hemvist utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium ska säljarens säte vara den enda behöriga domstolen för alla rättsliga tvister som uppstår i samband med detta avtal, förutsatt att avtalet eller anspråk från avtalet kan hänföras till kundens yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet. Under alla omständigheter har säljaren dock rätt att i ovannämnda fall anlita den domstol som är ansvarig för kundens säte.

14) Alternativ tvistlösning

14.1 EU-kommissionen tillhandahåller följande länk till ODR-plattformen på sin webbplats: https://ec.europa.eu/konsumenter/odr.

Denna plattform ska vara en ingångspunkt för utomrättslig lösning av tvister som uppstår i samband med onlineförsäljning och tjänsteavtal som ingåtts mellan konsumenter och näringsidkare.

14.2 Säljaren är varken skyldig eller beredd att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en alternativ tvistlösningsinstans.