Anvisningar för avbokning och avbokningsblankett

A. Anvisningar för annullering

Introduktion

Konsumenter, dvs. alla personer som agerar i syften som helt eller huvudsakligen ligger utanför deras handel, affärsverksamhet, hantverk eller yrke, har rätt att häva ett avtal på följande villkor:

Rätt att avbryta

Du har rätt att häva avtalet inom fjorton dagar utan att ange någon orsak.

Ångerfristen löper ut efter 14 dagar från den dag då du, eller en tredje part som inte är transportören och som du angett, får varan i fysisk besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (aerobis fitness GmbH, Dieselstr. 6, 50859 Köln, Tyskland, Tel.: +49 (0)2234-9895290, E-Mail: office@aerobis.com) om ditt beslut att säga upp avtalet genom ett tydligt meddelande (t.ex. brev per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade förlagan till uppsägningsblankett, men det är inte obligatoriskt.

För att uppfylla tidsfristen för uppsägning räcker det att du skickar ditt meddelande om att du utnyttjar din rätt till uppsägning innan tidsfristen för uppsägning har löpt ut.

Effekter av annulleringen

Om du häver detta avtal kommer vi att återbetala dig alla betalningar som vi fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som uppstår om du väljer en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder) utan onödigt dröjsmål och senast fjorton dagar efter den dag då vi informerades om ditt beslut att häva detta avtal. Vi kan göra ett avdrag från ersättningen för värdeförlust av levererade varor, om förlusten är resultatet av onödig hantering från din sida. Vi kommer att göra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat. I alla händelser kommer du inte att drabbas av några avgifter till följd av återbetalningen. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som inträffar tidigast.

Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss din uppsägning av avtalet. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan tidsfristen på 14 dagar har löpt ut.

Du står för den direkta kostnaden för att returnera varorna.

Du är endast ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än den som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Uteslutning och/eller förtida upphörande av ångerrätten.

Ångerrätten gäller inte för konsumenter som vid tidpunkten för avtalets ingående inte är medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen och vars exklusiva hemvist och leveransadress är belägen utanför Europeiska unionen.

Relaterade/finansiella transaktioner

Om du finansierar detta avtal genom ett lån och senare annullerar det, är du inte heller längre bunden av låneavtalet, förutsatt att båda avtalen utgör en ekonomisk enhet. Detta gäller särskilt om vi samtidigt är din långivare eller om din långivare utnyttjar vårt samarbete i samband med finansieringen. Om vi redan har mottagit lånet när uppsägningen träder i kraft eller varorna returneras, kommer din långivare, när det gäller hans förhållande till dig, att ingå i våra rättigheter och skyldigheter som följer av det finansierade avtalet när det gäller de rättsliga konsekvenserna av uppsägningen eller returneringen. Det sistnämnda gäller inte om det aktuella avtalet avser förvärv av finansiella instrument (t.ex. värdepapper, valuta eller derivat). Om du vill undvika ett avtalsligt åtagande i den mån det är möjligt bör du utnyttja din ångerrätt och du bör också säga upp låneavtalet om du har rätt att säga upp det.

Allmän information

1) Förhindra att varorna skadas och förorenas. Vänligen returnera varorna, om möjligt, i originalförpackningen med alla tillbehör och alla förpackningskomponenter. Använd vid behov ett skyddande ytteremballage. Om du inte längre har originalförpackningen i din ägo ska du använda en lämplig förpackning som ger tillräckligt skydd mot eventuella transportskador.
2) Vänligen returnera inte varorna fraktfritt.
3) Observera att ovanstående allmänna information i avsnitt 1 och 2 inte är en förutsättning för att du effektivt ska kunna utöva din ångerrätt.

B. Formulär för avbeställning

Om du vill säga upp detta avtal ska du fylla i och skicka in detta formulär.

aerobis fitness GmbH
Dieselstr. 6
50859 Köln
Deutschland

E-post: office@aerobis.com

Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) häver mitt/dit (*) avtal om försäljning av följande varor (*) / om tillhandahållande av följande tjänst (*),

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Beställd den (*) ____________ / mottagna den (*) __________________

________________________________________________________
Namn på konsumenten/konsumenterna

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas adress

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett anmäls på papper)

_________________________
Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.