A. Instruksjoner for avbestilling

Innledning

Forbrukere, dvs. enhver person som handler for formål som helt eller hovedsakelig ligger utenfor vedkommendes næringsvirksomhet, forretning, håndverk eller yrke, har rett til å heve enhver avtale på følgende vilkår:

Rett til å kansellere

Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn.

Angreretten utløper etter 14 dager fra den dagen du, eller en tredjepart som ikke er transportøren og som er angitt av deg, får varene i fysisk besittelse.

For å utøve angreretten må du informere oss (aerobis fitness GmbH, Dieselstr. 6, 50859 Köln, Tyskland, Tlf: +49 (0)2234-9895290, e-post: [email protected]) om din beslutning om å kansellere denne kontrakten ved en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt per post, faks eller e-post). Du kan bruke det vedlagte standardskjemaet for kansellering, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du benytter deg av angreretten før angrefristen er utløpt.

Effekter av kansellering

Hvis du kansellerer denne avtalen, vil vi tilbakebetale alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som oppstår hvis du velger en annen type levering enn den rimeligste typen standardlevering som tilbys av oss) uten unødig forsinkelse og senest fjorten dager etter den dagen vi er informert om din beslutning om å kansellere denne avtalen. Vi kan gjøre et fradrag i tilbakebetalingen for verditap på leverte varer, dersom tapet skyldes unødvendig håndtering fra din side. Vi vil foreta tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du brukte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet. Du vil uansett ikke pådra deg noen gebyrer som følge av tilbakebetalingen. Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har mottatt varene tilbake, eller til du har fremlagt bevis på at du har sendt varene tilbake, avhengig av hva som inntreffer tidligst.

Du skal sende varene tilbake eller overlevere dem til oss uten unødig opphold og senest fjorten dager fra den dagen du gir oss melding om at du har sagt opp denne avtalen. Fristen er overholdt hvis du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må selv betale de direkte kostnadene ved retur av varene.

Du er kun ansvarlig for eventuell verdiforringelse av varene som skyldes annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon.

Utelukkelse og/eller for tidlig utløp av angreretten

Angreretten gjelder ikke for forbrukere som på tidspunktet for kontraktsinngåelsen ikke er statsborgere i et EU-land, og hvis eksklusive bosted og leveringsadresse befinner seg utenfor EU.

Relaterte / Finansielle transaksjoner

Hvis du finansierer denne avtalen ved hjelp av et lån og senere sier den opp, er du heller ikke lenger bundet av låneavtalen, forutsatt at begge avtalene utgjør en økonomisk enhet. Dette gjelder særlig hvis vi samtidig er din långiver, eller hvis din långiver benytter seg av vårt samarbeid om finansieringen. Hvis vi allerede har mottatt lånet på det tidspunktet kanselleringen trer i kraft eller varene returneres, vil din långiver i sitt forhold til deg tre inn i våre rettigheter og forpliktelser som følger av den finansierte avtalen med hensyn til de rettslige konsekvensene av kanselleringen eller returneringen. Det siste gjelder ikke hvis denne kontrakten gjelder kjøp av finansielle instrumenter (f.eks. verdipapirer, valuta eller derivater). Hvis du ønsker å unngå en avtaleforpliktelse så langt det er mulig, bør du benytte deg av angreretten, og du bør også si opp låneavtalen dersom du har rett til å si den opp.

Generell informasjon

1) Vennligst unngå skade på og forurensning av varene. Returner om mulig varene i originalemballasjen med alt tilbehør og alle emballasjekomponenter. Bruk om nødvendig beskyttende ytteremballasje. Hvis du ikke lenger er i besittelse av originalemballasjen, må du bruke egnet emballasje som gir tilstrekkelig beskyttelse mot potensielle transportskader.
2) Vennligst ikke returner varene fraktfritt.
3) Vær oppmerksom på at de generelle opplysningene i punkt 1 og 2 ovenfor ikke er en forutsetning for at du skal kunne utøve angreretten.

B. Avbestillingsskjema

Hvis du ønsker å kansellere denne kontrakten, vennligst fyll ut og send inn dette skjemaet.

aerobis fitness GmbH
Dieselstr. 6
50859 Köln
Tyskland

e-post: [email protected]

Jeg/vi (*) meddeler herved at jeg/vi (*) kansellerer min/vår (*) avtale om salg av følgende varer (*) / levering av følgende tjeneste (*),

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bestilt den (*) ____________ / mottatt den (*) __________________

________________________________________________________
Navn på forbruker(e)

________________________________________________________
Adresse til forbruker(e)

________________________________________________________
Underskrift av forbruker(e) (kun hvis dette skjemaet er sendt inn på papir)

_________________________
Dato

(*) Stryk det som ikke passer