A. Algemene voorwaarden Online Shop

§ 1 Toepassing

(1) Deze verkoopvoorwaarden van aerobis fitness GmbH, Dieselstr. 6, 50859 Keulen (aerobis fitness GmbH, verkoper) zijn van toepassing op aankopen via de onlineshop van de verkoper.
(2) Voor klanten die ondernemend zijneurs, gouvernementele entiteiten of speciale gouvernementele landgoederen in de zin van sec. 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) In afwijking van deze voorwaarden zijn uitsluitend de verkoopvoorwaarden van toepassing.

§ 2 Contractsluiting

(1) De aanbiedingen op de internetsite zijn vrijblijvend, maar een uitnodiging aan de klant om zelf een bindende bestelling te plaatsen.
(2) Automatisch verzonden e-mails die de ontvangst van een bestelling bevestigen, vormen geen aanvaarding van de bestelling.
(3) Contracten zijn bindend wanneer ze uitdrukkelijk zijn bevestigd of met uitvoering van de bestelling door de verkoper.

§ 3 Prijzen, betaling

(1) Getoonde prijzen zijn inclusief btw. Indien van toepassing worden extra verzendkosten apart weergegeven.
(2) Verzending is gratis voor bestellingen vanaf 50 € binnen Duitsland.
Verzending naar bestemmingen buiten Duitsland kan hogere verzendkosten met zich meebrengen. Verzendkosten worden automatisch berekend in de winkelwagen, afhankelijk van het totale gewicht van de bestelling en het verzendadres van de klant.
(3) De in aanmerking komende betalingsmethoden worden op de internetsite weergegeven.
Dit zijn momenteel de volgende: overschrijving, automatische incasso, aankoop op rekening, Master Card, Visa, Amazon Payments en PayPal, evenals PayPal-termijnbetaling.
(4) Alle bankoverschrijvingskosten voor buitenlandse bestellingen zijn voor rekening van de klant.

§ 4 Levering

(1) Goederen worden geleverd in ongeveer 3 - 5 werkdagen na ontvangst van de betaling op de rekening van de verkoper (in het geval van betalingen via PayPal na ontvangst op de PayPal-rekening van de verkoper).
(2) Levering wordt uitgevoerd door een pakketdienst op het opgegeven adres.
(3) De verkoper draagt ​​het verzendrisico alleen als de klant een consument is.

§ 5 Eigendomsvoorbehoud

De verkoper behoudt het eigendom van de goederen totdat alle betalingen volledig zijn ontvangen.

§ 6 Aansprakelijkheid

(1) De verkoper is aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, indien de klant een schadeclaim indient op basis van opzet of grove nalatigheid, inclusief opzet of grove nalatigheid van de vertegenwoordigers of agenten van de verkoper. In het geval van een niet-opzettelijke contractbreuk is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot voorzienbare, typisch optredende schade.
(2) De verkoper is aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen indien hij verwijtbaar inbreuk maakt op een wezenlijke contractuele verplichting; in dat geval is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot voorzienbare, typisch optredende schade.
(3) Voor zover de klant recht heeft op een claim wegens niet-opzettelijke schending van verplichtingen, is de aansprakelijkheid beperkt tot voorzienbare, typisch optredende schade.
(4) De aansprakelijkheid voor verwijtbaar letsel aan leven, lichaam of gezondheid blijft onaangetast; dit geldt ook voor de verplichte aansprakelijkheid op grond van de Productaansprakelijkheidswet.
(5) Tenzij hierboven anders bepaald, is aansprakelijkheid uitgesloten.

§ 7 Privacy

(1) De verkoper verzamelt gegevens van de klant als onderdeel van de afwikkeling van contracten. Hij neemt in het bijzonder de voorschriften van de federale wet op de gegevensbescherming en de telemediawet in acht, evenals de AVG. Zonder toestemming van de klant zal de verkoper de inventaris- en gebruiksgegevens van de gebruiker alleen verzamelen, verwerken of gebruiken voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de contractuele relatie.
(2) Voor details over gegevensbescherming verwijzen wij u naar het privacybeleid, dat u kunt vinden op de volgende link: https://aerobis.com/about-us/privacypolicy/
(3) De klant kan op elk moment in het bijzonder informatie opvragen over zijn opgeslagen gegevens, evenals de correctie, beperking, annulering en blokkering in overeenstemming met de bepalingen van de AVG.

§ 8 Toepasselijk recht

Dit contract valt onder de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland (met uitzondering van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken). Voor klanten, die consumenten zijn, niettemin verplichte consumentenrechtenbepalingen van het landtry van herkomst of verblijf zijn van toepassing

B. Bijzondere voorwaarden Amazon Shop

§ 1 Toepassing

De volgende bepalingen zijn aanvullend van toepassing op aankopen via de amazon-winkel van aerobis fitness GmbH.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) De aanbiedingen op de Amazon-site zijn niet bindend, maar een uitnodiging aan de klant om zelf een bindende bestelling te plaatsen.
(2) Door een bestelling te verzenden via respectievelijk het winkelwagentje en de 1-Click-Purchase-Option plaatst de klant een bindende bestelling. Automatisch verzonden e-mails die de ontvangst van een bestelling bevestigen, vormen geen aanvaarding van de bestelling.
(3) De klant kan per ongeluk toegevoegde items in het bestellingsoverzicht corrigeren door ze te verwijderen.
(4) Bestellingen met één klik kunnen binnen 30 minuten na verzending in het gebruikersaccount worden geannuleerd.

C. Consumenteninformatie

§ 1 Bedrijfsidentiteit

aerobis fitness GmbH
Dieselstr. 6
50859 Köln

E-mailkantoor @aerobis.com
Telefoon: 02234 9895290
Fax: 02234 6980533

Uitvoerend directeur: Elmar Schumacher

Registreer rechtbank
Keulen
Registratie nummer
HRB 81072
BTW-identificatienummer:
DE815558224

§ 2 Contracttaal, opslag van het contract

Voor internationale klanten is de taal van het contract Engels.
Buiten deze Algemene Voorwaarden worden na een aankoop geen documenten met betrekking tot het contract opgeslagen.

§ 3 Beschrijving van de goederen

Een uitgebreide omschrijving van de verkoopgoederen is te vinden op de internetsite van de verkoper.

§ 4 Technische stappen die leiden tot contract

Aankopen worden gedaan in de Websites Shop. Om een ​​aankoop te doen, moet de klant op de knop 'Toevoegen aan winkelwagen' klikken. Hij wordt dan naar de winkelwagen geleid. Hier kan hij artikelen in zijn winkelwagen wijzigen en vernieuwen.
Vervolgens moet hij op de knop 'Doorgaan naar afrekenen' klikken. Na het invoeren van zijn contactgegevens en het kiezen van een betaalmethode is de aankoop definitief.

§ 5 Correcties

Nadat de klant op de knop "Ga naar winkelwagen" heeft geklikt, kan de klant zijn bestelling wijzigen door het aantal artikelen te wijzigen, artikelen te verwijderen of de pijl-terug van zijn browser te gebruiken.

§ 6 Garantie, klantenservice

Wettelijke rechten op garantie zijn vastgelegd in §§ 434 e.v. BGB.
De klantenservice is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar
tussen 09:00 en 17:00 uur CET
E-mailkantoor @aerobis.com
Telefoon: 02234 9895290
Fax: 02234 6980533

§ 7 Herroepingsrecht

Instructies voor herroeping

§ 8 Levertijd

(1) Goederen worden geleverd binnen 3 - 5 werkdagen na ontvangst van de betaling.
(2) De levering vindt plaats per pakketdienst op het door de koper opgegeven adres.

§ 9 Geschillenbeslechting

(1) Het EU-platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting is te bereiken op het volgende internetadres:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

(2) De verkoper is niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

D. Algemene voorwaarden Zakelijke klanten

§ 1 Toepassing

(1) Deze verkoopvoorwaarden van aerobis fitness GmbH, Dieselstr. 6, 50859 Keulen (aerobis fitness GmbH, verkoper) is uitsluitend van toepassing op aankopen via de onlineshop van de verkoper. Afwijkende of tegenstrijdige voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
(2) Deze verkoopvoorwaarden zijn alleen van toepassing ten opzichte van de ondernemereurs (§ 14 BGB - Duits burgerlijk wetboek), overheidsinstanties of speciale overheidsinstellingen in de zin van sec. 310 par. 1 BGB.
(3) Deze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties tussen de partijen en zijn ook van toepassing als we leveren ondanks onze kennis van afwijkende of tegengestelde voorwaarden.

§ 2 Contractsluiting

(1) De aanbiedingen op de internetsite van de verkoper en in zijn catalogus zijn niet bindend, maar een uitnodiging aan de klant om zelf een bindende bestelling te plaatsen.
(2) Bestellingen kunnen mondeling, schriftelijk, via fax en e-mail worden geplaatst. Contracten zijn bindend wanneer ze uitdrukkelijk door de verkoper zijn bevestigd of bij uitvoering van de bestelling.

§ 3 Prijzen, betaling

(1) Prijzen zijn af fabriek, exclusief de respectievelijke wettelijke BTW en exclusief kosten voor verpakking, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
(2) De koopprijs is netto verschuldigd en betaalbaar binnen 20 dagen na factuurdatum. Vanaf de vervaldatum zal een vertragingsrente van 9% boven de respectievelijke basisrentevoet per jaar worden opgebouwd. We behouden ons alle rechten voor om verdere schadevergoeding te eisen voor vertraging.

§ 4 Compensatie, recht op behoud

De klant heeft slechts recht op compensatie voor zover de tegenvordering van de klant erkend, onbetwist of juridisch bindend beoordeeld is.

§ 5 Levering, risico-overgang

(1) Levering is afhankelijk van tijdige uitvoering van alle taken van de klant.
(2) Als de koper verzending van de goederen eist, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen bij verzending over op de klant.
(3) In geval van verzuim in acceptatie of andere schending van de plicht tot medewerking door de klant, heeft de verkoper het recht om alle resulterende schade te claimen, inclusief maar niet beperkt tot aanvullende expenses, indien aanwezig. Verdere schade is voorbehouden. In dat geval gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de koper op het moment van een dergelijk verzuim of schending van de plicht tot medewerking.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

(1) De verkoper behoudt zich het eigendom van de goederen voor totdat alle betalingen volledig zijn ontvangen. In geval van contractbreuk door de koper, inclusief, maar niet beperkt tot, betalingsverzuim, heeft de verkoper het recht om de goederen in bezit te nemen.
(2) De koper zal de goederen met de nodige zorg behandelen, een passende verzekering voor de goederen onderhouden en, voor zover nodig, de goederen onderhouden en onderhouden.
(3) Zolang de koopprijs niet volledig is betaald, zal de koper de verkoper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als de goederen onderworpen worden aan rechten van derden of andere lasten.
(4) De koper mag goederen die onder het bovengenoemde eigendomsvoorbehoud vallen, alleen doorverkopen in het kader van zijn normale bedrijf. In dit geval draagt ​​de koper hierbij alle vorderingen die voortvloeien uit een dergelijke wederverkoop, ongeacht of de goederen zijn verwerkt of niet, aan ons over. Niettegenstaande ons recht om directe betaling te eisen, heeft de koper recht op de betaling van de overgedragen vorderingen. Daartoe stemt de verkoper ermee in geen betaling te eisen voor de overgedragen vorderingen voor zover de koper aan al zijn betalingsverplichtingen voldoet en niet onderworpen wordt aan een insolventie- of soortgelijke procedure of aan enige uitstel van betaling.
(5) Voor zover de bovenvermelde zekerheden de gewaarborgde vordering met meer dan 10% overschrijden, is de verkoper verplicht, naar zijn keuze, dergelijke zekerheden op verzoek van de koper vrij te geven.

§ 7 garantie

(1) Voorwaarde voor elke garantieclaim van de koper is dat de koper volledig voldoet aan alle vereisten met betrekking tot inspectie en bezwaar vastgesteld door sec. 377 HGB (Duitse handelswet).
(2) Garantieclaims verjaren na 12 maanden na de risico-overgang.
(3) In geval van non-conformiteit van de goederen heeft de koper recht op alternatieve prestatie in de vorm van latere verbetering of levering van conforme goederen. Als een dergelijke alternatieve prestatie is mislukt, heeft de koper het recht om de koopprijs te verlagen of zich terug te trekken uit het contract.

§ 8 Aansprakelijkheid

(1) De verkoper is aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, indien de klant een schadeclaim indient op basis van opzet of grove nalatigheid, inclusief opzet of grove nalatigheid van de vertegenwoordigers of agenten van de verkoper. In het geval van een niet-opzettelijke contractbreuk is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot voorzienbare, typisch optredende schade.
(2) De verkoper is aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen indien hij verwijtbaar inbreuk maakt op een wezenlijke contractuele verplichting; in dat geval is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot voorzienbare, typisch optredende schade.
(3) Voor zover de klant recht heeft op een claim wegens niet-opzettelijke schending van verplichtingen, is de aansprakelijkheid beperkt tot voorzienbare, typisch optredende schade.
(4) De aansprakelijkheid voor verwijtbaar letsel aan leven, lichaam of gezondheid blijft onaangetast; dit geldt ook voor de verplichte aansprakelijkheid op grond van de Productaansprakelijkheidswet.
(5) Tenzij hierboven anders bepaald, is aansprakelijkheid uitgesloten.

§ 9 Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

(1) Op dit contract is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing (met uitzondering van het Verdrag inzake contracten voor de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken). Voor klanten, die consumenten zijn, niettemin verplichte consumentenrechtenbepalingen van het landtry van herkomst of verblijf zijn van toepassing.
Indien de Klant een vennootschap, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een commercieel partnerschap is of anderszins een commerciële onderneming drijft of een rechtspersoon of een speciaal fonds is dat is opgericht onder publiekrecht, zijn de rechtbanken in Duitsland exclusief bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met het betreffende contract. De bevoegde rechtbank in dit geval is de rechtbank op de zetel van de verkoper. In alle andere gevallen kan de verkoper of de klant een zaak aanhangig maken bij een rechtbank met competente jurisdictie onder de toepasselijke wetgeving.

E. Bijzondere voorwaarden magazijnverkoop

§ 1 Toepassing

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op directe verkopers af magazijn van aerobis fitness GmbH. De voorwaarden zijn van toepassing op particuliere klanten en ondernemerseurs gelijk.

§ 2 Totstandkoming van het contract

Contracten worden ter plaatse gesloten, mondeling of per telefonische pre-order.

§ 3 Betaling en levering

De koopprijs is verschuldigd na levering van de goederen ter plaatse tegen betaling.

§ 4 Aansprakelijkheid

Voor het overige is de aansprakelijkheid van overeenkomstige toepassing op deel D. § 8.

F. Bijzondere voorwaarden Services

§ 1 Toepassing

De volgende bepalingen zijn van toepassing op aankopen via de Amazon-winkel van aerobis fitness GmbH. Deze bepalingen zijn van toepassing jegens consumenten en ondernemerseurs.

§ 2 Dienstbeschrijving

De diensten omvatten de installatie van fitnessapparatuur en instructies voor het gebruik van de specifieke apparatuur en trainingsmethoden.

§ 3 Aansprakelijkheid

aerobis fitness GmbH benadrukt dat klanten moeten zorgen voor de voorwaarden die een veilige installatie van fitnessapparatuur mogelijk maken.
Afgezien daarvan is Deel D. § 8 over aansprakelijkheid van toepassing.

F. Bijzondere omstandigheden Afvalverwijdering

Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur

De doorgestreepte vuilnisbak op wielen betekent dat u wettelijk verplicht bent om deze apparatuur apart van het ongesorteerde gemeentelijke afval in een verzamelsysteem te deponeren. Afvoeren via de restafvalbak of de gele vuilnisbak is verboden. Als de producten batterijen of oplaadbare batterijen bevatten die niet permanent zijn geïnstalleerd, moeten deze worden verwijderd en apart worden afgevoerd als batterijen voordat ze worden afgevoerd.

Mogelijkheden om oude apparaten in te leveren

Eigenaren van oude apparaten kunnen deze inleveren in het kader van de mogelijkheden tot teruggave of inzameling van oude apparaten die zijn vastgesteld en beschikbaar gesteld door de openbare afvalbeheerautoriteiten, zodat een correcte verwijdering van de oude apparaten is verzekerd. De volgende link biedt de mogelijkheid om een ​​online directory met ophaal- en inleverpunten te bekijken: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen

gegevensbescherming

We willen alle eindgebruikers van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur erop wijzen dat u verantwoordelijk bent voor het verwijderen van persoonsgegevens van de afgedankte apparatuur die moet worden weggegooid.

WEEE-registratienummer

Onder het registratienummer DE25537141 zijn wij geregistreerd bij het stiftung elektro-altgeräte register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als fabrikant van elektrische en / of elektronische apparatuur.