Obsah

 1. Rozsah použití
 2. Uzavření smlouvy
 3. Právo na zrušení
 4. Ceny a platební podmínky
 5. Podmínky přepravy a dodání
 6. Udělení práv na používání digitálního obsahu
 7. Doba trvání smlouvy a její ukončení v souvislosti se smlouvami o předplatném
 8. Výhrada vlastnických práv
 9. Záruka
 10. Zvláštní podmínky pro opravárenské služby
 11. Zvláštní podmínky pro montážní/instalační služby
 12. Uplatnění poukazů na kampaň
 13. Platné právo
 14. Místo soudní příslušnosti
 15. Alternativní řešení sporů

1) Rozsah použití

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") společnosti aerobis fitness GmbH (dále jen "prodávající") se vztahují na všechny smlouvy uzavřené mezi spotřebitelem nebo podnikatelem (dále jen "zákazník") a prodávajícím týkající se veškerého zboží a/nebo služeb prezentovaných na internetových stránkách prodávajícího shop. Zahrnutí vlastních podmínek Klienta se tímto zamítá, pokud nejsou stanoveny jiné podmínky.

1.2 Tyto VOP se přiměřeně vztahují na poskytování digitálního obsahu, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Digitálním obsahem ve smyslu těchto VOP se rozumí data, která jsou vytvořena a poskytována v digitální podobě.

1.3 Pro smlouvy týkající se dodávek poukazů platí tyto VOP obdobně, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

1.4 Spotřebitelem podle těchto VOP je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nesouvisí s převážně obchodní činností ani s výkonem samostatné výdělečné činnosti.

1.5 Obchodníkem se podle těchto VOP rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci výkonu své obchodní nebo samostatné profesní činnosti.

1.6 Předmětem smlouvy může být - v závislosti na popisu obsahu prodávajícího - jak jednorázové poskytnutí digitálního obsahu, tak pravidelné poskytování digitálního obsahu (dále jen "smlouva o předplatném"). V případě smlouvy o předplatném se prodávající zavazuje poskytovat zákazníkovi smluvně povinný digitální obsah po dobu trvání sjednané doby trvání smlouvy ve smluvně sjednaných časových intervalech.

2) Uzavření smlouvy

2.1 Popisy produktů na internetových stránkách Prodávajícího shop nepředstavují závazné nabídky ze strany Prodávajícího, ale slouží pouze k podání závazné nabídky ze strany Klienta.

2.2 Klient může podat nabídku prostřednictvím online objednávkového formuláře integrovaného do online stránek prodávajícího shop. Přitom po vložení vybraného zboží a/nebo služeb do virtuálního košíku a průchodu objednávkovým procesem a kliknutím na tlačítko dokončující objednávkový proces Klient podává právně závaznou nabídku smlouvy ohledně zboží a/nebo služeb obsažených v nákupním košíku. Klient může svou nabídku zaslat prodávajícímu také e-mailem nebo prostřednictvím online kontaktního formuláře.

2.3 Prodávající může nabídku klienta přijmout do pěti dnů,
- předáním písemného potvrzení objednávky nebo potvrzení objednávky v písemné formě (faxem nebo e-mailem); pokud je rozhodující přijetí potvrzení objednávky Klientem, nebo
- doručením objednaného zboží Klientovi; pokud je rozhodující převzetí zboží Klientem, nebo
- vyzváním Klienta k zaplacení po podání objednávky.

Pokud se uplatní více z výše uvedených alternativ, je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy jedna z výše uvedených alternativ nastane jako první. Pokud prodávající nepřijme nabídku klienta ve výše uvedené lhůtě, považuje se to za odmítnutí nabídky s tím, že klient již není svým projevem vůle vázán.

2.4 Pokud je vybrán způsob platby nabízený společností PayPal, bude platba zpracována poskytovatelem platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen "PayPal"), a to v souladu s podmínkami používání služby PayPal, které jsou k dispozici na internetové adrese. https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_DE nebo, pokud Klient nemá účet PayPal, v souladu s Podmínkami pro platby bez účtu PayPal, které jsou k dispozici na adrese https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacywax-full. V případě, že zákazník zaplatí prostřednictvím způsobu platby nabízeného společností PayPal, který lze zvolit v procesu online objednávky, prodávající tímto prohlašuje, že přijímá nabídku zákazníka v okamžiku, kdy zákazník klikne na tlačítko uzavírající proces objednávky.

2.5 Pokud si Klient zvolí platební metodu "Amazon Payments", platby zpracovává poskytovatel platebních služeb Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (dále jen "Amazon").

Pokud si zákazník při online objednávce zvolí jako platební metodu "Amazon Payments", provede zároveň při zahájení platební transakce kliknutím na tlačítko dokončující proces objednávky platební příkaz společnosti Amazon. V tomto případě Prodávající prohlašuje, že akceptuje nabídku Klienta v okamžiku, kdy Klient iniciuje platební transakci kliknutím na tlačítko finalizující proces objednávky.

2.6 Při podání nabídky prostřednictvím online objednávkového formuláře prodávajícího je text smlouvy po uzavření smlouvy uložen prodávajícím a po odeslání objednávky předán klientovi v textové podobě (např. e-mailem, faxem nebo dopisem). Prodávající nezpřístupňuje text smlouvy nad tento rámec.

2.7 Před odesláním závazné objednávky prostřednictvím online objednávkového formuláře prodávajícího může zákazník rozpoznat chyby při zadávání pozorným čtením informací zobrazených na obrazovce. Účinnou metodou pro lepší rozpoznání vstupních chyb může být funkce zvětšení prohlížeče pro zvětšení zobrazení na obrazovce.
Klient může v průběhu elektronického objednávkového procesu opravovat všechny zadané údaje prostřednictvím obvyklé funkce klávesnice a myši, dokud neklikne na tlačítko dokončující objednávkový proces.

2.8 Pro uzavření smlouvy je k dispozici výhradně anglický jazyk.

2.9 Zpracování objednávek a kontaktování probíhá obvykle prostřednictvím e-mailu a automatizovaného zpracování objednávek. Zákazník je povinen zajistit, aby e-mailová adresa, kterou uvede pro zpracování objednávky, byla správná, aby na ni mohly být přijímány e-maily zaslané prodávajícím. Zejména je odpovědností Klienta, pokud používá SPAM filtry, aby zajistil, že všechny e-maily zaslané Prodávajícím nebo třetími stranami pověřenými Prodávajícím zpracováním objednávky mohou být doručeny.

3) Právo na zrušení

3.1 Spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy.

3.2 Podrobné informace o právu na odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v poučení prodávajícího o odstoupení od smlouvy.

4) Ceny a platební podmínky

4.1 Není-li v popisu produktu prodávajícího uvedeno jinak, jsou uvedené ceny celkové včetně zákonné daně z prodeje. Případné náklady na dodání budou uvedeny samostatně v popisu příslušného produktu.

4.2 Platbu lze provést jedním ze způsobů uvedených na internetových stránkách prodávajícího shop .

4.3 Pokud je vybrán způsob platby nabízený prostřednictvím platební služby "mollie", je platební transakce zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nizozemsko (dále jen "mollie"). O jednotlivých platebních metodách nabízených prostřednictvím mollie je klient informován na internetových stránkách shop prodávajícího. Pro zpracování plateb může mollie využívat další platební služby, pro které mohou platit zvláštní platební podmínky, o nichž bude Klient v případě potřeby informován zvlášť. Další informace o společnosti "mollie" jsou k dispozici na internetové adrese https://www.mollie.com/en/soukromí

4.4 Pokud je zvolen způsob platby "okamžitý bankovní převod", probíhá zpracování platby prostřednictvím poskytovatele platebních služeb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12,80339 Mnichov (dále jen "SOFORT"). Pokud chce mít klient možnost uhradit fakturovanou částku prostřednictvím "okamžitého bankovního převodu", musí mít účet v internetovém bankovnictví, který je aktivován pro účast v "okamžitém bankovním převodu". Dále musí mít při platbě příslušné přihlašovací údaje a musí potvrdit platební příkaz společnosti SOFORT. Platební transakce bude provedena bezprostředně poté a z bankovního účtu Klienta bude odpovídajícím způsobem odepsána. Další informace o způsobu platby "okamžitým bankovním převodem" si může Klient vyžádat na adrese https://www.klarna.com/sofort/.

4.5 Pokud je vybrán způsob platby nabízený prostřednictvím platební služby "Klarna", bude platba zpracována prostřednictvím Klarna Bank AB (https://www.klarna.com/mezinárodní/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (dále jen "Klarna"). Další informace a obchodní podmínky společnosti Klarna naleznete zde:

https://aerobis.com/o nás/payment-options/

5) Podmínky přepravy a dodání

5.1 Pokud prodávající nabídne zaslání zboží, bude dodání provedeno v rámci dodací oblasti určené prodávajícím na dodací adresu uvedenou zákazníkem, pokud není dohodnuto jinak. Při zpracování transakce je rozhodující adresa dodání uvedená při zpracování objednávky Prodávajícím.

5.2 V případě, že přidělená přepravní společnost vrátí zboží prodávajícímu, protože nebylo možné jej doručit zákazníkovi, nese zákazník náklady na neúspěšné odeslání. To neplatí, pokud Klient využije svého práva na účinné odstoupení od smlouvy, pokud dodávku nelze uskutečnit v důsledku okolností, které Klient nemůže ovlivnit, nebo pokud mu bylo dočasně znemožněno přijmout nabízenou službu, ledaže Prodávající Klienta o této službě informoval s přiměřeným předstihem.

5.3 Pokud je zboží doručováno nákladním dopravcem, bude zboží doručeno volně na obrubník, tj. na veřejné obrubníky, které jsou nejblíže k adrese dodání, pokud není v informacích o přepravě uvedených na internetové stránce prodávajícího shop uvedeno jinak nebo pokud není dohodnuto jinak.

5.4 V případě, že si zákazník vyzvedne zboží sám, informuje prodávající zákazníka e-mailem o tom, že je zboží k vyzvednutí. Po obdržení e-mailu si Klient může zboží vyzvednout po dohodě s Prodávajícím v místě podnikání Prodávajícího. V tomto případě nebudou účtovány náklady na přepravu.

5.5 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nesprávné nebo nevhodné vlastní dodávky. To platí pouze v případě, že prodávající není za nedodání odpovědný a že s dodavatelem uzavřel konkrétní zajišťovací obchod. Prodávající je povinen vynaložit veškeré přiměřené úsilí k získání zboží. V případě nedostupnosti nebo částečné dostupnosti zboží je povinen informovat zákazníka a poskytnout mu neprodleně protiplnění.

6) Udělení práv na používání digitálního obsahu

6.1 Není-li v popisu obsahu zobrazeném na internetových stránkách prodávajícího shop uvedeno jinak , prodávající uděluje zákazníkovi nevýhradní, místně a časově neomezené právo na použití dodaného obsahu pro soukromé a profesní účely.

6.2 Předávání obsahu třetím osobám nebo zhotovování kopií třetím osobám způsobem, který není upraven VOP, je zakázáno, pokud prodávající nedal souhlas k převodu smluvní licence na třetí osoby.

6.3 Udělení práv nabývá účinnosti až po úplném zaplacení smluvní odměny ze strany klienta. Prodávající může udělit předběžné povolení k užití smluvního obsahu i před tímto datem. Takové předběžné povolení nepředstavuje převod práv.

7) Doba trvání smlouvy a její ukončení v souvislosti se smlouvami o předplatném

7.1 Právo na okamžité zrušení pracovního poměru z důležitých důvodů zůstává nedotčeno.

Za důležitý důvod se považuje, když pokračování smlouvy již není přiměřené do konce sjednané smluvní doby nebo do uplynutí výpovědní lhůty pro ukončení smlouvy, a to s přihlédnutím ke všem okolnostem konkrétního případu a při vyváženém posouzení vzájemných zájmů.

7.2 Oznámení o ukončení smlouvy lze učinit písemně, v textové podobě (např. e-mailem) nebo v elektronické podobě prostřednictvím funkce pro zrušení smlouvy (tlačítka pro zrušení smlouvy), kterou prodávající poskytuje na svých internetových stránkách.

8) Výhrada vlastnických práv

Pokud prodávající poskytuje dodávky předem, zůstává mu vlastnické právo k dodanému zboží až do úplného zaplacení dlužné kupní ceny.

9) Záruka

9.1 Není-li stanoveno jinak , platí ustanovení o zákonné odpovědnosti za vady. Odchylně od nich platí pro smlouvy o dodání zboží následující ustanovení:

9.2 Pokud Klient vystupuje jako obchodník.

 • prodávající si může zvolit typ následného plnění,
 • u nového zboží je promlčecí lhůta pro reklamace vad jeden rok od dodání zboží,
 • u použitého zboží jsou práva a nároky z vad vyloučeny,
 • promlčecí lhůta neběží znovu, pokud je v rámci odpovědnosti za vady provedena náhradní dodávka.

9.3 Pokud zákazník vystupuje jako spotřebitel, platí pro smlouvy o dodání použitého zboží s omezením podle následujícího článku následující ustanovení: 9.3. Promlčecí lhůta pro nároky z vad je jeden rok od dodání zboží, pokud to bylo mezi stranami výslovně a samostatně smluvně dohodnuto a pokud byl klient před podáním svého smluvního prohlášení výslovně informován o zkrácení promlčecí lhůty.

9.4 Výše uvedená omezení odpovědnosti a zkrácení promlčecí lhůty neplatí.

 • na nároky na náhradu škody a náhradu nákladů Klienta,
 • pokud prodávající podvodně zatajil vadu,
 • za zboží, které bylo použito v souladu s jeho obvyklým použitím pro stavbu a které způsobilo její vady,
 • pro jakoukoli existující povinnost prodávajícího poskytovat aktualizace digitálních produktů s ohledem na smlouvy o dodávkách zboží s digitálními prvky.

9.5 Pro obchodníky navíc platí, že zákonné promlčecí lhůty pro případné zákonné právo na odvolání zůstávají nedotčeny.

9.6 Pokud je zákazník podnikatelem podle § 1 obchodního zákoníku (HGB), má obchodní povinnost zboží prohlédnout a oznámit prodávajícímu vady podle § 377 HGB. Zanedbá-li Klient tam uvedené informační povinnosti, považuje se zboží za schválené.

9.7 Pokud klient vystupuje jako spotřebitel, je třeba neprodleně informovat spediční firmu o zjevných škodách při přepravě a informovat o tom prodávajícího. Pokud tak Klient neučiní, nemá to vliv na jeho zákonné nebo smluvní nároky z vad.

10) Zvláštní podmínky pro opravárenské služby

Pokud je prodávající odpovědný za opravu předmětu zákazníka podle podmínek smlouvy, platí následující:

10.1 Opravy budou poskytovány v místě podnikání prodávajícího.

10.2 Prodávající poskytne své služby podle svého uvážení buď sám, nebo prostřednictvím jím vybraného kvalifikovaného personálu. Prodávající může rovněž využít služeb třetích osob (subdodavatelů), které jednají jeho jménem. Není-li v popisu služby prodávajícího uvedeno jinak, nemá zákazník právo vybrat si konkrétní osobu, která požadovanou službu provede.

10.3 Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu veškeré informace nezbytné pro opravu věci, pokud jejich obstarání nespadá do působnosti prodávajícího podle obsahu smlouvy. Zejména je Klient povinen poskytnout Prodávajícímu vyčerpávající popis vady a informovat jej o všech okolnostech, které mohou být příčinou zjištěné vady.

10.4 Není-li dohodnuto jinak, musí zákazník zaslat předmět k opravě do provozovny prodávajícího na vlastní náklady a riziko. Prodávající doporučuje Klientovi uzavřít za tímto účelem pojištění přepravy. Dále Prodávající doporučuje Klientovi zaslat zboží ve vhodném přepravním obalu, aby se snížilo riziko poškození při přepravě a aby se skryl obsah obalu. Prodávající bude Klienta neprodleně informovat o zjevném poškození při přepravě, aby mohl Klient uplatnit případná práva vůči přepravní společnosti.

10.5 Vrácení zboží se provádí na náklady zákazníka. Nebezpečí nahodilé ztráty a nahodilého zhoršení věci přechází na Klienta okamžikem předání věci vhodné přepravní osobě v místě podnikání Prodávajícího. Na žádost Klienta uzavře Prodávající pojištění přepravy zboží.

10.6 Zákazník může rovněž předat věc určenou k opravě v provozovně prodávajícího a znovu si ji u prodávajícího vyzvednout, pokud to vyplývá z popisu služby prodávajícího nebo pokud se strany v tomto ohledu odpovídajícím způsobem dohodly. V takovém případě se při odeslání a vrácení zboží přiměřeně použijí výše uvedená ustanovení o nesení nákladů a rizik.

10.7 Výše uvedené předpisy neomezují zákonná práva zákazníka v případě nákupu zboží od prodávajícího.

10.8 Prodávající odpovídá za vady poskytnutých oprav v souladu s ustanoveními o zákonné odpovědnosti za vady.

11) Zvláštní podmínky pro montážní/instalační služby

Pokud je prodávající podle obsahu smlouvy povinen kromě dodání zboží provést montáž nebo instalaci zboží v prostorách zákazníka, jakož i veškerá příslušná přípravná opatření (např. měření), platí následující:

11.1 Prodávající provede své služby podle svého uvážení buď sám, nebo prostřednictvím jím vybraného kvalifikovaného personálu. Prodávající může rovněž využít služeb třetích osob (subdodavatelů), které jednají jeho jménem. Není-li v popisu služeb prodávajícího uvedeno jinak, nemá zákazník nárok na výběr konkrétní osoby, která požadovanou službu provede.

11.2 Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu úplné a pravdivé informace potřebné pro poskytnutí dlužné služby, pokud jejich získání nespadá do povinností prodávajícího vyplývajících z podmínek smlouvy.

11.3 Prodávající bude po uzavření smlouvy kontaktovat zákazníka za účelem sjednání termínu dlužného plnění se zákazníkem. Klient zajistí, aby Prodávající nebo jím pověření pracovníci měli v dohodnutém termínu přístup do zařízení Klienta .

11.4 Nebezpečí náhodné ztráty a náhodného znehodnocení prodávaného zboží přechází na zákazníka až po dokončení montážních prací a předání zboží zákazníkovi.

12) Proplacení poukázek na kampaň

12.1 Poukázky, které jsou prodávajícím vydávány bezplatně, na určitou dobu platnosti v rámci propagačních akcí a které klient nemůže zakoupit (dále jen "kampaňové poukázky"), lze uplatnit pouze na internetových stránkách prodávajícího shop , a to pouze v uvedeném časovém období.

12.2 Jednotlivé produkty mohou být z kampaně na vouchery vyloučeny, pokud takové omezení vyplývá z podmínek kampaně na vouchery.

12.3 Poukázky na kampaň mohou uplatnit pouze spotřebitelé.

12.4 Na jednu objednávku lze uplatnit pouze jeden poukaz na kampaň.

12.5 Hodnota zboží by měla odpovídat minimálně výši voucheru na kampaň. Prodávající nevrací zbývající prostředky.

12.6 Pokud hodnota poukazu na kampaň nestačí na objednávku, může si zákazník zvolit jeden ze zbývajících způsobů platby nabízených prodávajícím a rozdíl doplatit.

12.7 Kredit za voucher na kampaň se neproplácí v hotovosti a není úročen.

12.8 Poukaz na kampaň nebude uplatněn, pokud zákazník v rámci svého zákonného práva na odstoupení od smlouvy vrátí zboží, které bylo zcela nebo částečně uhrazeno poukazem na kampaň.

12.9 Poukázky na kampaň jsou určeny pouze pro použití osobou uvedenou na poukázce. Převod poukazu na kampaň na třetí osobu není povolen. Prodávající je oprávněn, nikoliv však povinen, kontrolovat oprávněnost příslušného držitele poukazu.

13) Rozhodné právo

Na všechny právní vztahy mezi stranami se použije právo Spolkové republiky Německo s vyloučením právních předpisů upravujících mezinárodní nákup movitých věcí. Pro spotřebitele platí tato volba práva pouze v rozsahu, v jakém není poskytnutá ochrana odňata kogentními ustanoveními práva země, v níž má spotřebitel obvyklé bydliště.

14) Místo soudní příslušnosti

Je-li zákazník podnikatelem, právnickou osobou veřejného práva nebo samostatným majetkem veřejného práva se sídlem na území Spolkové republiky Německo, je pro všechny právní spory vyplývající z této smlouvy příslušné výhradně sídlo prodávajícího. Pokud má zákazník sídlo mimo území Spolkové republiky Německo, je jediným místem příslušnosti pro všechny právní spory vyplývající z této smlouvy sídlo prodávajícího, pokud lze smlouvu nebo nároky ze smlouvy přiřadit k profesní nebo obchodní činnosti zákazníka. V každém případě je však ohledně výše uvedených případů Prodávající oprávněn obrátit se na soud příslušný podle sídla Klienta.

15) Alternativní řešení sporů

15.1 Evropská komise na svých internetových stránkách uvádí následující odkaz na platformu ODR: https://ec.europa.eu/spotřebitelé/odr.

Tato platforma je vstupním místem pro mimosoudní řešení sporů vyplývajících z online prodejních smluv a smluv o poskytování služeb uzavřených mezi spotřebiteli a obchodníky.

15.2 Prodávající není povinen ani připraven účastnit se řízení o řešení sporů před subjektem alternativního řešení sporů.