A. Pokyny pro zrušení

Úvod

Spotřebitelé, tj. každá fyzická osoba jednající za účelem, který zcela nebo převážně nespadá do její obchodní, podnikatelské, řemeslné nebo profesní činnosti, jsou oprávněni odstoupit od jakékoli smlouvy za následujících podmínek:

Právo na zrušení

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy zboží získáte vy nebo vámi určená třetí strana, která není dopravcem, do fyzického držení.

Chcete-li uplatnit právo na zrušení, musíte nás informovat (aerobis fitness GmbH, Dieselstr. 6, 50859 Kolín nad Rýnem, Německo, tel.: +(0)2234-9895290, e-mail: [email protected]) o svém rozhodnutí zrušit tuto smlouvu jasným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Účinky zrušení

Pokud od této smlouvy odstoupíte, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vzniknou, pokud si zvolíte jiný typ doručení než námi nabízený nejlevnější typ standardního doručení), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Z náhrady můžeme odečíst ztrátu hodnoty dodaného zboží, pokud k ní došlo v důsledku zbytečné manipulace z vaší strany. Náhradu provedeme stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak. V každém případě vám v důsledku náhrady nevzniknou žádné poplatky. Náhradu můžeme zadržet, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nám nepředložíte důkaz o odeslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám zašlete zpět nebo předáte bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku jiného zacházení, než které je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Vyloučení a/nebo předčasné vypršení práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na spotřebitele, kteří v době uzavření smlouvy nejsou státními příslušníky členského státu Evropské unie a jejichž výlučné bydliště a adresa dodání se nachází mimo Evropskou unii.

Související / finanční transakce

Pokud tuto smlouvu financujete prostřednictvím úvěru a později ji zrušíte, nejste již vázáni ani smlouvou o úvěru, pokud obě smlouvy tvoří ekonomický celek. To platí zejména v případě, že jsme současně vaším věřitelem nebo že váš věřitel využívá naší spolupráce ohledně financování. Pokud jsme v době účinnosti odstoupení od smlouvy nebo vrácení zboží již úvěr obdrželi, vstupuje váš věřitel, pokud jde o jeho vztah k vám, do našich práv a povinností vyplývajících z financované smlouvy s ohledem na právní důsledky odstoupení od smlouvy nebo vrácení zboží. To neplatí, pokud se tato smlouva týká pořízení finančních nástrojů (např. cenných papírů, deviz nebo derivátů). Pokud se chcete smluvnímu závazku v maximální možné míře vyhnout, měli byste využít svého práva na odstoupení od smlouvy a v případě, že máte právo na odstoupení od smlouvy o úvěru, měli byste od ní také odstoupit.

Obecné informace

1) Zabraňte poškození a znečištění zboží. Zboží vraťte pokud možno v původním obalu s veškerým příslušenstvím a všemi součástmi obalu. V případě potřeby prosím použijte ochranný vnější obal. Pokud již nemáte k dispozici původní obal, použijte prosím vhodný obal poskytující dostatečnou ochranu před možným poškozením při přepravě.
2) Zboží prosím nevracejte přepravní službou.
3) Upozorňujeme, že výše uvedené obecné informace v bodech 1 a 2 nejsou podmínkou pro účinné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

B. Storno formulář

Pokud si přejete tuto smlouvu zrušit, vyplňte a odešlete tento formulář.

aerobis fitness GmbH
Dieselstr. 6
50859 Kolín nad Rýnem
Německo

e-mail: [email protected]

Já/my (*) tímto oznamuji/oznamujeme, že já/my (*) ruším/rušíme (*) kupní smlouvu na následující zboží (*) / na poskytnutí následující služby (*),

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objednáno dne (*) ____________ / obdrženo dne (*) __________________

________________________________________________________
Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

________________________________________________________
Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

________________________________________________________
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě, že je tento formulář oznámen v papírové podobě)

_________________________
Datum

(*) Nehodící se škrtněte